Rådhusrätterna var städernas domstolar. I deras arkiv finner man mycket uppgifter om staden och dess invånare.

En rådhusrätt, eller rådstuvurätt, fanns i varje stad. Motsvarande domstol på landsbygden var häradsrätten. I rådhusrätten behandlades allt från brottmål och tvister till administrativa ärenden. I större städer kunde det också finnas en underordnad domstol, kämnärsrätten, som tog hand om de mindre allvarliga målen.

Rådhusrätterna fanns kvar fram till 1971 då både häradsrätter och rådhusrätter ersattes med tingsrätter. Redan tidigare under 1900-talet hade många rådhusrätter avskaffats och orten lagts under en häradsrätt.

Rådhusrätten hängde samman med magistraten, som var stadens styrande instans. Rådhusrättens arkiv hittar man därför tillsammans med magistratens arkiv, ibland under den gemensamma beteckningen stadsarkiv. Det heter till exempel "Lunds stadsarkiv: Rådhusrättens och Magistratens arkiv" och "Skellefteå stad. Rådhusrättens och magistratens arkiv."

I rådhusrätternas arkiv finns bland annat domböcker med rättegångsprotokoll och domar och bouppteckningar som är förteckningar över tillgångar och skulder, i regel upprättad vid dödsfall.

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg