Uppdrag med anledning av inrättandet av en ny myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn

Regeringen har beslutat att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att förbereda och genomföra inrättandet av en ny myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn. Uppdraget som Riksarkivet har att främja statliga myndigheters arbete med att tillgängliggöra data för vidareutnyttjande ska vara en uppgift för den nya myndigheten. Riksarkivet ska bistå den särskilda utredaren så att upparbetad kunskap och erfarenhet tas till vara och att arbetet ska kunna bedrivas utan avbrott. Samråd ska ske med Arbetsgivarverket i arbetsrättsliga frågor.


Uppdrag enligt Regleringsbrevet 2018:


Mina meddelanden

Riksarkivet ska redovisa en analys av vilka av myndighetens e-tjänster som har ärendeflöden som skulle kunna anslutas till Mina Meddelanden. Analysen ska också belysa vilken information och vilka meddelanden som genom att skickas via Mina meddelanden kan höja myndighetens servicenivå gentemot användare av myndighetens e-tjänster. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Finansdepartementet och Kulturdepartementet) senast den 30 oktober 2017.


Förvaltningsgemensamma specifikationer

Riksarkivet ska under 2017 och 2018 arbeta med utveckling av förvaltningsgemensamma specifikationer för den digitala förvaltningens behov, i första hand för statlig förvaltning. Arbetet ska ske i samråd med Statens servicecenter i syfte att förbättra förutsättningarna för statliga myndigheter att ansluta till en förvaltningsgemensam e-arkivtjänst.

Riksarkivet ska samtidigt se över och utveckla formerna för utveckling och förvaltning av de förvaltningsgemensamma specifikationerna i syfte att effektivisera och förenkla arbetet. Riksarkivet ska delredovisa översynen senast den 30 juni 2018 och slutredovisa uppdraget senast den 1 mars 2019. I samband med slutredovisning ska en ekonomisk redovisning lämnas till Regeringskansliet (Finansdepartementet).

Läs mer om vårt arbete med förvaltningsgemensamma specifikationer


Samverkansråd inom ramen för kultursamverkansmodellen

Riksarkivet ska delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska hantera frågor om statens roll och ansvar inom ramen för kultursamverkansmodellen.

 

Uppföljning av strategi för regionalt tillväxtarbete

Riksarkivet ska redovisa och analysera genomförda insatser inom regional tillväxt kopplat till sin långsiktiga strategi för det regionala tillväxtarbetet för perioden 2014–2020. Riksarkivet ska även redovisa vad som finns kvar att göra fram till 2020. Redovisningen ska ske enligt anvisningar från Tillväxtverket och redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet och Kulturdepartementet) med kopia till Tillväxtverket senast den 27 april 2018.


Samarbete för kultur till fler

Riksarkivet ska i samarbete med andra aktörer verka för att kulturen ska komma fler till del i hela landet.


Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. Senast den 3 april 2018 ska Riksarkivet återrapportera till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) hur myndigheten hittills har lagt upp sitt arbete och hur myndigheten arbetar vidare med de moderna beredskapsjobben, inklusive ambitionsnivån för insatsen 2018. Riksarkivet ska även senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Ansvarig för sidan/kontakt 
Staben