Särskilt uppdrag att främja vidareutnyttjande enligt PSI samt publicering av öppna data

Regeringen har gett Riksarkivet i uppdrag att främja arbetet med att tillgängligöra information och öppna data från statliga myndigheter under regeringen. Riksarkivet ska i uppdraget särskilt samarbeta med Lantmäteriet.

Riksarkivet ska:

  • samla och publicera information som statliga myndigheter ska publicera enligt 11 § andra stycket lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen
  • stimulera myndigheterna att publicera öppna data enligt gemensamma riktlinjer
  • förvalta och utveckla webbportalen öppnadata.se från och med 1 juli 2016
  • ansvara för att förvalta webbhandledningen vidareutnyttjande.se samt
  • ge stöd till enskilda att hitta var i statsförvaltningen data finns och bistå enskilda i kontakterna med berörd myndighet.

Uppdraget sträcker sig fram till den 31 december 2018. En delrapport ska lämnas till Regeringen den 1 september 2017.

Läs mer om uppdraget på regeringens webbplats
Besök öppnadata.se och vidareutnyttjande.se för mer information


Uppdrag enligt Regleringsbrevet 2017:


Mina meddelanden

Riksarkivet ska redovisa en analys av vilka av myndighetens e-tjänster som har ärendeflöden som skulle kunna anslutas till Mina Meddelanden. Analysen ska också belysa vilken information och vilka meddelanden som genom att skickas via Mina meddelanden kan höja myndighetens servicenivå gentemot användare av myndighetens e-tjänster. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Finansdepartementet och Kulturdepartementet) senast den 30 oktober 2017.


Förvaltningsgemensamma specifikationer

Riksarkivet ska under 2017 och 2018 arbeta med utveckling av förvaltningsgemensamma specifikationer för den digitala förvaltningens behov, i första hand för statlig förvaltning. Arbetet ska ske i samråd med Statens servicecenter i syfte att förbättra förutsättningarna för statliga myndigheter att ansluta till en förvaltningsgemensam e-arkivtjänst.

En delredovisning ska lämnas som redogör för hur de förvaltningsgemensamma specifikationerna utvecklats och används samt deras framtida roll i den digitala förvaltningen. Delredovisningen ska bl.a. innehålla en analys av de förvaltningsgemensamma specifikationernas främsta intressenter, hinder vid utveckling och tillämpning, konsekvenser för förvaltningen, samt ge förslag på lämpliga sätt att styra utveckling, förvaltning och tillämpning av specifikationerna i syfte att dessa ska verka normerande och bidra till en effektiv digital informationshantering. Delredovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Finansdepartementet och Kulturdepartementet) senast den 15 maj 2017. Slutredovisning ska ske senast den 1 mars 2019.

Läs mer om vårt arbete med förvaltningsgemensamma specifikationer


Samverkansråd inom ramen för kultursamverkansmodellen

Riksarkivet ska under 2017 delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska hantera frågor om statens roll och ansvar inom ramen för kultursamverkansmodellen.


Samarbete för kultur till fler

Riksarkivet ska i samarbete med andra aktörer verka för att kulturen ska komma fler till del i hela landet.


Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. Senast den 31 mars 2017 ska myndigheten återrapportera till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) hur man avser att lägga upp sitt arbete med de moderna beredskapsjobben, inklusive ambitionsnivån för insatsen under 2017. Riksarkivet ska även lämna en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Ansvarig för sidan/ kontakt
Ingela Bäckström
Sidan publicerad: 2013-05-08 | Sidan senast uppdaterad: 2017-01-13