Uppdrag enligt Regleringsbrevet 2019:


Samverkansråd inom ramen för kultursamverkansmodellen

Riksarkivet ska delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska hantera frågor om statens roll och ansvar inom ramen för kultursamverkansmodellen.


Samarbete för kultur till fler

Riksarkivet ska i samarbete med andra aktörer verka för att kulturen ska komma fler till del i hela landet.


Moderna beredskapsjobb i staten

Riksarkivet ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb).

Ansvarig för sidan/kontakt 
Staben