Uppdrag enligt regleringsbrev för 2022

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet

Riksarkivet ska redovisa hur myndigheten har använt eller fördelat medlen från anslag 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet.

 

Kultur i hela landet

Riksarkivet ska redovisa hur myndighetens verksamhet har bidragit till att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

 

Agenda 2030

Myndigheten ska med utgångspunkt i det riksdagsbundna målet för Agenda 2030 redovisa resultat från myndighetens verksamhet som bidrar till genomförandet av agendan.

 

Samverkansråd inom ramen för kultursamverkansmodellen

Riksarkivet ska under 2022 delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska hantera frågor om statens roll och ansvar inom ramen för kultursamverkansmodellen.

 

Utvecklad resultatredovisning

Riksarkivet ska för omfattande ärendetyper så långt som möjligt utveckla och använda resultatindikatorer eller nyckeltal i sin redovisning som återspeglar myndighetens förmåga att bidra till de arkivpolitiska målen och att utföra sina uppgifter effektivt.

 

Den offentliga informationsförvaltningen

Riksarkivet ska översiktligt beskriva den offentliga informationsförvaltningen och analysera och redovisa följderna av bl.a. den högre graden av digitalisering. Myndigheten ska inom ramen för uppdraget identifiera eventuella brister i de regelverk som styr den offentliga informationsförvaltningen i relation till de arkivpolitiska målen och behov av förändringar i myndighetens uppgifter.

 

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor.

 

Demokratin 100 år

Med anledning av att demokratin i Sverige fyller 100 år 2021 genomför regeringen en nationell satsning. Riksarkivet ska medverka genom att genomföra insatser och aktiviteter inom sin verksamhet som uppmärksammar det demokratiska styrelseskicket och dess värden.

 

Rutiner för löpande uppföljning

Riksarkivet ska redovisa de åtgärder som vidtagits för att utveckla rutiner för löpande uppföljning av avgiftsbelagda verksamheter med det ekonomiska målet upp till full kostnadstäckning.

 

Läs hela regleringsbrevet i statsliggaren på ekonomistyrningsverkets webbplats

 

 

Särskilda uppdrag

Ta emot nyanlända arbetssökanden för praktik

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsätta ta emot nyanlända arbetssökanden för praktik 2021-2023

 

Ta emot personer med funktionsnedsättning

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023

 

Etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte

Regeringen ger Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Domstolsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan, Lantmäteriet, Myndigheten för digital förvaltning, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Riksarkivet, Statistiska centralbyrån, Skatteverket samt Trafikverket i uppdrag att tillsammans fortsätta etableringen av en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte.

 

Uppdrag att möjliggöra arbete hemifrån

Myndigheterna ska säkerställa att endast arbetstagare vars fysiska närvaro är nödvändig för att kunna bedriva verksamheten, vilket bl.a. innefattar att upprätthålla medborgarkontakter och service i hela landet, befinner sig i myndighetens lokaler.


 

Ansvarig för sidan/kontakt 
Staben