Datamängd: Beräknad telefontrafik
Tid: 1989–1993
Ladda ner: KOMBER Csv, Excel VIADIM Csv, Excel
Info: KOMBER Postbeskrivning, Ytterligare information
VIADIM Postbeskrivning, Ytterligare information
Licens: CC0
Publicerad: 2020-06-12
Uppdaterad: –

Rikstelefon Televerkets första ADB-system för förbindelseberäkning i telefonnätet, FBS, togs i drift 1972. Systemet, som utvecklades i skarven 60/70-tal, konstruerades för att mekanisera en rutin som då utfördes helt och hållet manuellt, nämligen dimensioneringen av förbindelsebehovet i telefontrafikens riksnät. Under åren förändrades förutsättningarna för beräkningen av förbindelser i telefonnätet avsevärt och ett nytt hjälpmedel utvecklades – VIADIM. Det är information ur detta system som ingår i detta register.

Beräkna trafiken

Telefonkataloger Systemets uppgift i drift var att från inrapporterade resultat från mätningar, beräkna behovet av telefonförbindelser för varje år i en prognosperiod. Systemet skapade en grundtrafikmatris som visade trafikintresset mellan samtliga trafikområden. Ett trafikområde kunde vara allt från ett lokalt till en grupp länder beroende på områdets betydelse ur trafik- och dirigeringssynpunkt. Därpå prognostiserades trafiken ett antal år framåt och beräkningar gjordes för förbindelse- och trafikprognoser för vior och stationer.

Hur många slog en pling till Linköping?

Som ett exempel på vad som finns i registret, så ingår en grundmatris för normal högtrafik för år 1990 i VIADIM. Denna baserades på trafik- och fördelningsmätningar som ägt rum år 1989. Grundmatriserna beskriver trafikintresset mellan olika trafikområden. I registret ser vi t.ex. hur trafikintresset för trafik som genererats inom N LSO (Norrköpings lokalstationsområde) och var riktat mot LK LSO (Linköpings lokalstationsområde) var 121,86 erlang vilket grovt sett motsvarar 121,86 samtidigt pågående telefonsamtal i genomsnitt mellan de två stationerna. Kopplat till VIADIM fanns systemet KOMBER. VIADIM lämnade årligen en prognos över vior och viakomplex och dessa överfördes automatiskt till databasen i KOMBER.

Stoppa sabbet För dimensionering och trafikberäkning av vior och viakomplex fanns sedan mitten av 1980-talet det interna stödsystemet KOMBER (KOMplexvis BERäkning). Systemet användes för trafikberäkning och dimensionering av nätets trafikvior (främst de för riksnätet). Filerna som levererades ur KOMBER innehåller data för samtliga viakomplex som finns bevarade från denna period. Viakomplexen beskriver vilka vior som fanns i Televerkets riksnät under perioden, viornas storlek, sökande och uppmätt trafik, samt nätets dirigering. 

Arkivinformation
Arkiv: Televerket
Serie i NAD: SE/RA/420509/S/S1/1, SE/RA/420509/S/S2/1
Länk i NAD:
KOMBER https://sok.riksarkivet.se/arkiv/q9LKHemozQHDCB41zzfe5I
VIADIM https://sok.riksarkivet.se/arkiv/9yDCvAeF1o99jyOUTUnLcC