Riksarkivet har enligt sin instruktion överinseende över den offentliga arkivverksamheten.
Det innebär att utvecklingen inom hela den offentliga förvaltningen ska följas och att vi verkar för en ökad enhetlighet och samordning mellan den statliga och kommunala arkivhanteringen.

Föreskrifter

När det gäller statliga myndigheter ansvarar Riksarkivet för utveckling, normering (RA-FS och RA-MS) av informations- och arkivverksamheten.

Föreskrifter och regler

Tillsyn

Vi utövar även tillsyn över myndigheternas regelefterlevnad och ger råd i arkivfrågor.

Tillsyn och rådgivning

Leveranser

Riksarkivet har även som uppgift att ta emot, bevara och tillhandahålla arkiv som överlämnats från statliga myndigheter.

Leverera statliga arkiv

FGS:er för informationsöverföring

Riksarkivet arbetar med att förvalta Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS:er) som underslättar informationsöverföring mellan olika verksamhetssystem och mellan verksamhetssystem och e-arkiv.

Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS)

Mer om offentlig informationshantering

Information hos andra myndigheter eller organisationer.

eSam

Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Stockholms stadsarkiv