Statliga arkiv

De statliga arkiven utgörs av så kallade allmänna handlingar. Detta innebär att de flesta av de statliga handlingarna är offentliga, det vill säga öppna för alla. En del är dock sekretessbelagt av hänsyn till exempelvis människors personliga integritet eller rikets säkerhet. Bara i undantagsfall gäller sekretessen under längre tid än 70 år.
Om statliga arkiv

Lagar

Enligt tryckfrihetsförordningen gäller offentlighetsprincipen för alla allmänna handlingar. Begränsningar av vilka handlingar som är offentliga finns i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och dataskyddsförordningen (GDPR).

Observera också att det material du får ta del av när du besöker de statliga arkivinstitutionerna kan vara skyddat av lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1960:729). Lagen reglerar upphovsmannens rättigheter.
Om upphovsrätt

Enskilda arkiv

Offentlighetslagstiftningen gäller inte för de enskilda arkiven. De flesta av dem är öppna för forskning, men för vissa enskilda arkiv behövs särskilt tillstånd. För dessa arkiv är Riksarkivet oftast tillståndsgivare, men inte alltid. En del enskilda arkiv är deponerade och för att få tillgång till dem kan det krävas tillstånd av deponenten (ägaren till arkivet).
Om enskilda arkiv

Upplysningar om arkivens tillgänglighet ska i de flesta fall finnas med i den Nationella Arkivdatabasen, NAD, Riksarkivets söktjänst.
Sök i arkiven - Riksarkivets söktjänst

Avgifter

Att besöka våra läsesalar är kostnadsfritt, men däremot tar Riksarkivet ut avgifter för vissa tjänster. Det gäller bland annat kopiering och fotobeställningar. För att vi ska kunna svara på en del av de förfrågningar som skickas in till oss krävs efterforskning, och för detta tar vi också ut en avgift.
Avgifter och prislista