Datamängd: Inskrivna vid sjömanshus
Tid: 1700–1900-tal
Ladda ner: Csv, Excel
Info: Postbeskrivning
Licens: PDM
Publicerad: 2022-09-12
Uppdaterad: –

SjömanshusInstitutionen Sjömanshus har sitt ursprung i det s.k. kofferdireglementet* som föreskrev att ett sjömanshus skulle inrättas i huvudstaden, något som också skedde när Stockholms sjömanshus öppnade 1748. Därpå arbetade man efter målsättningen att sjömanshus skulle inrättas i rikets samtliga stapelstäder, alltså städer med rätt att bedriva import och export, och i slutet av 1700-talet hade närmre 40 sådana stapelstäder fått sina sjömanshus. På 1800-talet infördes det en skyldighet stapelstäder att ha ett sjömanshus.

Tjänst till efterlevande

Husens uppgift var bl.a. att inrätta en stödjande verksamhet där pensionerade och yrkesskadade sjömän, men även efterlevande och barn, skulle få bidrag. Husen upprättade register med information om sjömännen och handelsfartygen de mönstrat på eller av. Andra uppgifter som ett sjömanshus hade var att fungera som arbetsförmedling och den kanske aningen mer handfasta sysslan att upprätthålla disciplinen bland sjömännen och skepparna. Varje svensk sjöman i handelssjöfart skulle vara inskriven vid ett sjömanshus, normalt det inom det distrikt denne var kyrkobokförd.

Mönstringsliggare, rullor och matriklar

Detta nedladdningsbara register innehåller information från tio stycken sjömanshus, de i Härnösand, Gamlakarleby, Västervik, Hudiksvall, Söderhamn, Gävle, Karlskrona, Oskarshamn, Visby och Örnsköldsvik. I på- och avmönstringsliggarna finner du uppgifter om sjömans namn, födelseår, födelse- och hemförsamling, civilstånd, lön, sjömanshus, inskrivningsnummer, på- och avmönstringsdatum samt befattning (de äldre liggarna innehåller i regel mer sparsam information). Normalt finns även uppgifter om fartyget och dess destination.

Första gången en sjöman mönstrade på ett fartyg, fick denne ett inskrivningsnummer. Detta följde vederbörande till dess han avfördes ur registret av en eller annan anledning, dessa uppgifter finns i tjänstematrikeln. Eftersom sjömannen uppgav en anhörigs namn kan du också ofta hitta namnen på dennes föräldrar här. Tjänstematrikel från sex av sjömanshusen har registrerats och bearbetats: Gävle, Hudiksvall, Härnösand, Söderhamn, Visby och Västervik.

Sjömansrullor innehåller i stort samma uppgifter som mönstringsliggarna, men följde med fartygen på resorna runt om i världen och i rullan förde befälhavaren in alla uppgifter kring det som hände sjömännen under resan. Väl i svensk hamn lämnades sjömansrullan in vid sjömanshuset och vissa uppgifter överfördes till mönstringsliggaren. Med hjälp av stämplarna som olika konsulat satte på sjömansrullorna, går det att fastställa mer exakt vilka hamnar fartygen besökt, du kan i stort följa ett fartyg och dess besättning från avgången till återkomsten, d.v.s. se hur handelsvägarna gått.

Som en del av Riksarkivets skyddsåtgärder har ca 13 000 av drygt 700 000 poster avlägsnats ur datasetet inför publicering.

Det sökbara registret

Sjömanshus (sjöfolk)
Sökregister med information ur mönstringsliggare, tjänstematriklar och sjömansrullor från de 10 sjömanshusen Härnösand, Gamlakarleby, Västervik, Hudiksvall, Söderhamn, Gävle, Karlskrona, Oskarshamn, Visby och Örnsköldsvik.* Kofferdi är en äldre beteckning för handelssjöfart.