Stora delar av Riksarkivets bestånd av dataset innehåller personuppgifter, inte sällan känsliga sådana, och det vi hittills valt att publicerat som öppen data har varit data helt fri från denna typ av uppgifter.

Om det förefaller som att användbarheten inte påverkas i alltför hög grad kan register med persondata läggas ut som öppna data efter att personuppgifterna avidentifierats. I de fall där så skett inför öppen data-publicering framgår detta tydligt i metadata. Informationen som läggs ut innehåller inte heller andra typer av sekretessbelagda uppgifter.

I övrigt vad gäller data så skiljer sig Riksarkivets öppna data-bestånd från andra (”vanliga”) myndigeters då Riksarkivet inte i huvudsak publicerar egenproducerad data. Den data vi publicerar har, med några undantag, sitt ursprung i andra myndigheters verksamhet.

Då Riksarkivet endast tar emot arkiv som är avslutade, så sker normalt inga uppdateringar i rådata. Uppdateringar i metadata kan förekomma (då felaktigheter upptäcks eller ny information tillkommer).

Rådata i öppna standarder

Vi försöker publicera dataset som rådata i öppna standarder, men det kan förekomma att vi ännu inte hunnit konvertera datakällor till öppen standard. För frågor om detta eller någonting annat, kontakta Jens Kling, e-post: jens.kling[at]riksarkivet.se

Villkor för användning

Villkoren för att använda en datakälla anges genom Creative Commons licenser, se: http://creativecommons.org/licenses/ samt https://creativecommons.org/ publicdomain/ mark/1.0/. Vidare så bör Riksarkivet anges som källa för informationen.

Önskemål?

Finns det något dataset i Riksarkivets bestånd du som användare tycker att vi ska publicera som öppen data? Skicka gärna ett förslag. På sidan Born digital och i NAD kan du se de dataset som finns i beståndet.

Information tillgänglig för vidareutnyttjande

Är det problem med att ladda ner filerna? I så fall kan du ha gått in på http://riksarkivet.se/psidata/ i stället för http://riksarkivet.se/psidata. Ta bort snedstrecket i slutet och försök igen. På oppnadata.se kan du se andra organisationers publicerade öppna data.

Dataset otillgängliga under utredning

Riksarkivet har upptäckt säkerhetsbrister i det öppna datasetet INSARK (Inskrivningsarkivregistret). Medan vi utreder hur bristerna ska hanteras, har datasetet plockats bort i sin helhet. Även datseten Allegro och Filmregistret har tagits ned för extra kontroll. Vid eventuella frågor går det bra att vända sig till avdelningschef Rolf Källman.
Namn

1970 års utredning om tandvårdsförsäkring, frekvensundersökning.
Typ
Register
Beskrivning

Information 1970 tandvaard.pdf

Data innehåller uppgifter om fördelningen av tandläkarnas arbetstid avseende olika typer av patientbehandlingar samt övrigt arbete i tandläkarpraktiken. Utredningens arbete presenteras i SOU 1972:81.

År
1970
Ursprung (arkivbildare)
1970 års utredning om tandvårdsförsäkring
Villkor
Creative Commons CCZero
Publicerades som öppen data
2018-03-22
Namn

Historiska GIS-kartor (information om territoriella indelningar i Sverige från 1500-talets slut till 1900-talets slut)
Typ
Vektorgrafik med tillhörande textinformation
År
1569–1998
Ursprung (arkivbildare)
Riksarkivet
Villkor
Creative Commons CCZero
Format

dbf, sbn, sbx, shp, shx, tab, xml (zip, 45,2 MB) http://riksarkivet.se/psi/NAD Topografidata.zip
Tips: se http://www.qgistutorials.com/en/
Publicerades som öppen data
2016-04-05
Namn

Landskapshandlingsregistret (härads- och gårdsfogdars räkenskaper)
Typ
Register
År
1532–1630
Ursprung (arkivbildare)
Riksarkivet
Villkor
Creative Commons CCZero
Format

csv, tab-separerat (zip, 1,26 MB)
http://riksarkivet.se/psi/ landskapshandlingar.zip
Publicerades som öppen data
2016-06-20
Namn
Skolledarutredningen
Typ
Register
Beskrivning

Information Skolledarutredningen.pdf
Skolledarutredningen Arbetsredogoerelse koder.pdf (13 MB)

Undersökning rörande arbetstidens fördelning på olika arbetsuppgifter för viss personal på särskilt utvalda skolenheter. Data innehåller uppgifter om den tid vederbörande varje tidsperiod ägnat åt olika arbetsuppgifter.

År
1967–1970
Ursprung (arkivbildare)
Skolledarutredningen
Villkor
Creative Commons CCZero
Format

csv med separationstecknet ¤ (zip, 465 kB) http://riksarkivet.se/psi/ Skolledarutredningen.zip
Publicerades som öppen data
2018-03-26
Namn

Statens Biografbyrå – register över videogramdistributörer
Typ
Register
Beskrivning

Videodistregistret_information.pdf

Register över de godkända videodistributörerna i landet, fört enligt SFS 1990:886 15§.

År
1991–2010
Ursprung (arkivbildare)
Statens Biografbyrå
Villkor
Creative Commons CCZero
Format

csv med separationstecknet ¤ (zip, 91,4 kB) http://riksarkivet.se/psi/ VIDEODIST.zip
Publicerades som öppen data
2018-04-06
Namn
Statens Järnvägar – JUDA
Typ
Register
Beskrivning

SJ JUDA information.pdf

Data ur SJ Fastighetsdivisions fastighetsjuridiska arkiv.

År
1996–2004
Ursprung (arkivbildare)
Statens järnvägar, SJ
Villkor
Creative Commons CCZero
Format

csv med separationstecknet ¤ (zip, 1,42 MB) http://riksarkivet.se/psi/ SJ_JUDA.zip
Publicerades som öppen data
2018-04-06
Namn
Statens Järnvägar – Ritningsregister FIRA
Typ
Register
Beskrivning

information SJ FIRA.pdf

Ritningsregistret FIRA innehåller uppgifter om ritningar från SJ Fastigheter. Ritningarna i sig bevaras på Riksarkivet.

År
1998–2000
Ursprung (arkivbildare)
Statens Järnvägar
Villkor
Creative Commons CCZero
Format

csv med separationstecknet ¤ (zip, 2,01 MB) http://riksarkivet.se/psi/FIRA.zip
Publicerades som öppen data
2018-03-29
Namn
Statens Järnvägar – SIRA
Typ
Register
Beskrivning

SIRA information.pdf

Ritningsregistret SIRA innehåller uppgifter om ritningar från SJ Historiska ritningar (centralarkivet).

År

Avställningen är gjord år 2002, dessvärre är det lite oklart vilka år data omfattar.
Ursprung (arkivbildare)
Statens järnvägar, SJ
Villkor
Creative Commons CCZero
Format

csv med separationstecknet ¤ (zip, 543 kB) http://riksarkivet.se/psi/ SIRA.zip
Publicerades som öppen data
2018-04-04
Namn
Televerket – KOMBER
Typ
Register
Beskrivning

Information KOMBER.pdf

KOMBER (KOMplexvis BERäkning) användes för trafikal beräkning och dimensionering av telefonnätets trafikvior och innehåller data från samtliga viakomplex som finns bevarade från perioden. Viakomplexen beskriver viorna, viornas storlek, sökande och uppmätt trafik, samt nätets dirigering.

År
1989–1993
Ursprung (arkivbildare)
Televerket
Villkor
Creative Commons CCZero
Format

csv med separationstecknet ¤ (zip, 2,21 MB) http://riksarkivet.se/psi/KOMBER.zip
Publicerades som öppen data
2018-03-26
Namn
Televerket – VIADIM
Typ
Register
Beskrivning

information VIADIM.pdf

System för dimensionering av vior, data utgörs av telefontrafikintresse mellan olika trafikområden.

År
1990–1993
Ursprung (arkivbildare)
Televerket
Villkor
Creative Commons CCZero
Format

csv med separationstecknet ¤ (zip, 3,97 MB) http://riksarkivet.se/psi/VIADIM.zip
Publicerades som öppen data
2018-03-27
Namn

Utredningen om homosexuellas situation i samhället (S 1977:21)
Typ
Register
Beskrivning

information homosexuellas situation i samhället.pdf

Data utgörs av svar på enkät-undersökningar och uppgifter från inkommande samtal till RFSL:s telefonlinje "Jourhavande vän". Mer om själva undersökningen går att läsa i SOU 1984:63 och i utredningens arkiv.

År
1980–1981
Ursprung (arkivbildare)
Utredningen om homosexuellas situation i samhället
Villkor
Creative Commons CCZero
Publicerades som öppen data
2018-03-22

Sveriges äldsta storskaliga kartor

Här kan du ta del av och forska i en unik samling med Sveriges äldsta storskaliga kartor. GEORG innehåller 12 000 kartor över byar och gårdar från perioden 1630–1655. Du kan söka i materialet på olika sätt, via register eller via modern karta och även exportera databasen uppgifter till Excel.
http://riksarkivet.se/geometriska

Sök bebyggelseenhet via register

Alla byar och ensamgårdar (bebyggelseenheter) som har en geometrisk karta från 1630–1655 finns i registret i alfabetisk ordning. Sökningen kan begränsas till socken, härad och landskap eller eget sökord.
http://jordebok.ra.se/register/index.php

Sök ort- och personnamn

Ort- och personnamn ur de äldre geometriska kartorna har registrerats av Institutet för språk och folkminnen.
http://jordebok.ra.se/namn/index.php

Ansvarig för sidan/kontakt 
Jens Kling