De allra flesta datamängder som myndigheter genom åren levererat till Riksarkivet innehåller personuppgifter, inte sällan känsliga sådana. Detta är givetvis något som påverkar vad som kan publiceras som öppen data. Register utan personuppgifter går att publicera och om användbarheten inte påverkas i alltför hög grad kan register som innehållit persondata läggas ut öppet efter att data avidentifierats eller pseudonymiserats. Informationen som läggs ut innehåller inte heller andra typer av sekretessbelagda uppgifter.

I övrigt vad gäller data så skiljer sig Riksarkivets öppna data-bestånd från andra ("vanliga") myndigheters då vi i huvudsak publicerar data som levererats till Riksarkivet från andra myndigheter. Datamängderna vi tillgängliggör har alltså, med vissa undantag, sitt ursprung i andra myndigheters verksamhet och då Riksarkivet endast tar emot arkiv som är avslutade så sker normalt inga uppdateringar av data.

Format

För användbarhetens skull har vi valt att publicera data i öppet csv-format samt i Excel-format.

Villkor för användning

Villkoren för att använda en datakälla anges genom Creative Commons licenser, se: http://creativecommons.org/licenses/ samt https://creativecommons.org/ publicdomain/ mark/1.0/. Vidare så bör Riksarkivet anges som källa för informationen.

Önskemål?

Finns det något dataset i Riksarkivets bestånd du som användare tycker att vi ska publicera som öppen data? På sidan Born digital och i NAD kan du se de dataset som finns i beståndet. Skicka gärna ett förslag på vad du skulle vilja se som öppen, nedladdningsbar data.

Information tillgänglig för vidareutnyttjande

Är det problem med att ladda ner filerna? Ta kontakt med jens.kling[at]riksarkivet.se. På oppnadata.se och https://www.dataportal.se kan du se andra organisationers publicerade öppna data.

Ansvarig för sidan/kontakt 
Jens Kling