Denna översikt visar Riksarkivets bestånd av elektroniska arkiv, såsom register, databaser och hemsidor. Arkiven i denna översikt har sitt ursprung i en digital miljö (till skillnad från material som digitaliserats från en analog förelaga, t.ex. skannade dokument) och bevaras också digitalt på Riksarkivet. Det äldsta materialet skapades i slutet av 1960-talet och leveranserna, som började komma in vid 1970-talets början, uppgår idag till ca 1000 st. Materialets innehåll representerar de levererande statliga myndigheterna och spänner innehållsmässigt över de verksamhetsområden myndigheterna verkat eller verkar i. Den största delen av materialet har sitt ursprung från Statistiska Centralbyrån (SCB). SCB har därför en helt egen del i denna översikt, i dagsläget redovisande omkring 450 stycken levererade register från 85 olika SCB-enheter. Det finns även en mindre mängd enskilda arkivbildare representerade.

Översikt SCB

De elektroniska leveranserna arkiveras kontinuerligt i Riksarkivets digitala arkiv, varpå de registreras och blir sökbara i den Nationella Arkivdatabasen, NAD. Tills dess att samtliga leveranser registrerats i NAD är denna översikt, som uppdateras löpande, den enda kompletta sökingången till Riksarkivets elektroniska arkiv.

Flertalet av arkiven i översikten innehåller uppgifter som omfattas av sekretess, vilket kan hindra utlämnande. Tillstånd att få tillgång till innehållet ur de skyddade arkiven kan efter prövning beviljas. Med anledning av detta är arkiven inte tillgängliga direkt på webben eller för nedladdning. En sekretessprövning görs alltid innan utlämnande.

Born Digital - översikt

A | B | CDE | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | Å | Ä | Ö

Myndigheter | Kommittéer | Enskilda arkivbildare

Allmänna reklamationsnämnden
Arbetarskyddsstyrelsen (ASS)
Arbetsförmedlingen
Arbetslivsinstitutet
Avvecklingsmyndigheten för Arbetslivsinstitutet
Arbetsmarknadsstyrelsen
Arbetsmarknadsverket
Arbetsmiljöverket
Boverket
Centrala Studiestödsnämnden
Centralnämnden för fastighetsdata
Centrum för flexibelt lärande (CFL)
Datamaskincentralen för administrativ databehandling (DAFA)
Distansutbildningsmyndigheten
Djurskyddsmyndigheten
Domstolsverket
Ekeskolan resurscenter (ERC)
Ersättningsnämnden
Familjeföreningen för internationell adoption (FFIA)
Familjemedicinska Institutet
Finansinspektionen
Forskningsrådsnämnden (FRN)
Försäkringskassan
Försäkringsöverdomstolen
Generaltullstyrelsen med underlydande tullmyndigheter: tullstaten
Göteborgs Kammarrätt
Göteborgs kommun
Göteborgs Tingsrätt
Göteborgs universitet
Handelsflottans kultur- och fritidsråd
Handikappombudsmannen (HO)
Humanistisk-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet (HSFR)
Hällsboskolans resurscenter (HRC)
Högskolan i Jönköping
Integrationsverket
Justitiekanslern
Justitieombudsmannen
Jämställdhetsombudsmannen (JämO)
Jönköpings Kammarrätt
Karolinska Institutet
Kriminalvårdsmyndigheter
Kriminalvårdsstyrelsen
Linnejubiléet 2007
Luftfartsverket
Lunds universitet/Lärarhögskolan i Malmö
Läkemedelsverket (f.d. Socialstyrelsens läkemedelsavdelning)
Länsrätterna i Blekinge län, Gävleborgs län, Kalmar län, Södermanlands län, Västmanlands län samt Tingsrätten i Karlskrona
Länsskattemyndigheten, samtliga län
Länsstyrelsen i Malmöhus län
Lärarhögskolan i Malmö
Lärarhögskolan i Uppsala
Länsstyrelsen, samtliga län
Malmöhus läns landsting
Medicinska forskningsrådet
Myndigheter anslutna till System S
Myndigheter anslutna till TEMOS
Myndigheten för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY-myndigheten)
Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU)
Myndigheten för skolutveckling (MSU)
Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL)
Naturvetenskapliga forskningsrådet (NFR)
Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK)
Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO)
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO)
Pensionsmyndigheten
Pliktverket
Postverket
Regeringskansliet, Statsdepartementens gemensamma organ
Regeringsrätten
Riksfärdtjänst
Riksförsäkringsverket
Rikskonserter
Rikspolisstyrelsen
Riksrevisionsverket (RRV)
Riksskatteverket och skattemyndigheterna
Riksutställningar
Rådet för högre utbildning
Sjöfartsverket
Skattemyndigheten, samtliga län
Skattemyndigheterna och Riksskatteverket
Skatteverket
Socialstyrelsen
Statens bakteriologiska laboratorium
Statens Biografbyrå
Statens bostadsfinansieringsaktiebolag (SBAB)
Statens energiverk (STEV)
Statens Industriverk (SIND)
Statens institut för handikappfrågor i skolan (SIH)
Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA)
Statens Järnvägar (SJ)
Statens Konsumentråd
Statens Kulturråd
Statens Kvalitets- och Kompetensråd (KKR), inklusive Avvecklingsmyndigheten
Statens Kärnkraftinspektion (SKI)
Statens livsmedelsekonomiska institut (SLI)
Statens miljömedicinska laboratorium och Karolinska institutet, hygieniska institutionen
Statens miljöteknikråd (Swentec)
Statens naturvårdsverk, Tillsynsavdelningen, Enheten för miljöskyddsdata
Statens person- och adressregisternämnd (SPAR-nämnden)
Statens strålskyddsinstitut (SSI)
Statens VA-nämnd
Statens växtsortsnämnd (SVN)
Statistiska centralbyrån (SCB) - Översikt
Steriliseringsersättningsnämnden (SEN)
Stiftelsen Innovationscentrum (SIC)
Stiftelsen Svenska Rikskonserter
Stockholms Kammarrätt
Stockholms läns landsting
Stockholms universitet
Styrelsen för internationell utveckling (SIDA)
Styrelsen för psykologiskt försvar
Styrelsen för teknisk utveckling (STU)
Sundsvalls Kammarrätt
Svea Hovrätt
Svenska institutet (Stiftelsen Svenska institutet)
Sveriges Lantbruksuniversitet
Teknikvetenskapliga forskningsrådet (TFR)
Tekniska högskolan i Stockholm, Kungl Huvudarkivet
Televerket
Tillträdesutredningen
Tingsrätten i Karlskrona
Tomtebodaskolans resurscenter (TRC)
Trafiksäkerhetsverket
Trafikverket
Tullverket
Umeå universitet
Universitets- och högskoleämbetet
Uppsala läns landsting
Uppsala universitet
Utlänningsnämnden
Valideringsdelegationen
Verket för förvaltningsutveckling (Verva)
Verket för högskoleservice (VHS)
Vägverket
Värnpliktsverket
Yrkesinspektionen

Kommittéer

2015 års personalförsörjningsutredning (YK 6323)
Avvecklingsmyndigheten för ombudsmännen mot diskriminering (YK 5807)
Beredningsgruppen för internationella handikappåret 1981 (K 3494)
Bergwallkommissionen
BRAS-utredningen(YK 5450)
Delegationen för försöksverksamhet med företagsdemokrati i de statliga aktiebolagen (K 2782
Delegationen för förvaltningsdemokrati (K 2941)
Egendomsskyddsutredningen
Flygtrafikledningsutredningen
Folkhögskoleutredningen (K 2985)
Häktningsutredningen, 1983 års (K 3853)
IT-Kommissionen (YK 5258)
Kapitalskatteberedningen (K 2486)
Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (K 4475)
Kommittén för översyn av utlänningslagstiftningen (YK 5338)
Kommunalekonomiska utredningen (K 3030)
Medierådet (YK5902)
Metallmanufakturutredningen(K 2660)
Nationella lärlingskommittén (YK 5966)
Närsjöfartutredningen (K 3442)
Rättshjälpskommittén (K 3833)
Sfi-utredningen (YK 6101)
Skolhälsovårdsutredning, 1974 års (K 2914)
Skolledarutredningen (K 2376)
Stiftelseutredningen 1976-77 (K 3584)
Tandvårdsförsäkring, 1970 års utredning om (K 2594)
Underhållsbidrags- och bidragsförskottsutredningen 93 (K4458)
Utredning angående översyn av häktningsbestämmelserna (K 3010) 
Utredning om homosexuellas situation i samhället (K 3719)
Utredningen om en mer jämställd och rättssäker utredning vid arbetsskada
Utredningen att främja en stabil kommunal verksamhet över konjunkturcykeln (K 5952)
Utredningen om frivillig jämnställdhetsmärkning av produkter och tjänster (N 1999:03)
Utredningen om högskolans utbildningsutbud
Utredningen om löntagarna och företagens kapitaltillväxt 1976 (YK 3421)
Utredningen om migrationsmottagandet 2015
Utredningen om unga som varken arbetar eller studerar (U 2012:08)
Utredningen om registerutdrag i arbetslivet (YK6139)
Utredningen om skatt på tungmetaller och andra hälso-och miljöfarliga ämnen samt översyn av bekämpningsmedelsskatten
Utredningen om vanvård i den sociala barnavården (YK5964)
Utredningen om vissa jaktfrågor 1994-1997 (YK4738)
Utredningen om åtgärder mot fakturabedrägeri
Utredningen om åtgärder mot handel med hyreskontrakt
Utredningen om översyn av den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå (YK 6057)
Uppgiftslämnarutredningen (YK6203)
Öresundsdelegation, 1975 års svenska (K 3093)

Enskilda arkivbildare

Familjeföreningen för internationell adoption (FFIA)
Företagens hälsokontroll
Industrigruppen JAS AB
Peter Egardt

Ansvarig för sidan/kontakt 
Jens Kling