Born digital, översikt myndigheter R


Regeringskansliet, Statsdepartementens gemensamma organ
Arkiv Regeringskansliet, Statsdepartementens gemensamma organ
Systemets namn RKDIA diarium
År 1988–1998
Format
Kommentar Statsrådsberedningen 1992–1996, Justitiedepartementet 1988–1996, Utrikesdepartementet 1993–1996, Försvarsdepartementet 1992–1996, Socialdepartementet 1992–1996, Kommunikationsdepartementet 1993–1996, Finansdepartementet 1993–1996, Utbildningsdepartementet 1992–1996, Jordbruksdepartementet 1993–1996, Arbetsmarknadsdepartementet 1992–1996, Näringsdepartementet 1992–1996, Civildepartementet 1993–1996, Miljödepartementet 1991–1996, Kulturdepartementet 1991–1996, Inrikesdepartementet 1996, Förvaltningskontoret 1993–1996, Bostadsdepartementets diarium 1990–1991, Industridepartementets diarium 1996–1998, Utrikesdepartementets kryptodiarium 1992–1996, Leveransen omfattar departementens, Statsrådsberedningen och Förvaltningskontorets huvuddiarier samt följande särskilda diarier: Utrikesdepartementets rättssekretariat för EU-frågor, Justitiedepartementets enhet för brottmålsärenden, Utrikesdepartementets diarium över krypterade meddelanden. Departementen, Statsrådsberedningen och Förvaltningskontoret utgör egna arkivbildare fram t.o.m. 1996.

Regeringsrätten
Arkiv Regeringsrätten
Systemets namn Målregister
År
Format
Kommentar Informationssystem över diarier vid Regeringsrätten

Riksfärdtjänst
Arkiv Riksfärdtjänst
Systemets namn Uppgifter om riksfärdtjänstresenärer, Databas om beslut och personer
År 1986–1991
Format
Kommentar

Riksförsäkringsverket
Arkiv Riksförsäkringsverket
Systemets namn Arbetsskadelivränteregister
År 1978-01-01–2006-11-01
Format
Kommentar Arkivbildare: Riksförsäkringsverket och Försäkringskassan. Egenlivränta, kompletta uppgifter för åren  2003–2006, men innehåller även uppgifter mellan 1997–2003. Efterlevande livränta, kompletta uppgifter för åren  2003–2006, men innehåller även uppgifter mellan 1997–2003.

Riksförsäkringsverket
Arkiv Riksförsäkringsverket
Systemets namn Pensionshuvudregister
År
Format
Kommentar

Riksförsäkringsverket
Arkiv Riksförsäkringsverket
Systemets namn Företagsstatistik
År
Format
Kommentar

Riksförsäkringsverket
Arkiv Riksförsäkringsverket
Systemets namn Yrkesskadestatistikregister
År
Format
Kommentar

Riksförsäkringsverket
Arkiv Riksförsäkringsverket
Systemets namn Avgiftshuvudregister
År
Format
Kommentar

Riksförsäkringsverket
Arkiv Riksförsäkringsverket
Systemets namn Bostadbidragsregistret
År 1994–1996, 1994–2001
Format
Kommentar Bidrag 1994–1996, återkrav 1994–2001

Riksförsäkringsverket
Arkiv Riksförsäkringsverket
Systemets namn Kåntra
År 1997–2004
Format
Kommentar Innehåller uppgifter från socialförsäkringens IT-stöd för handläggning av återkrav och statliga fordringar.

Riksförsäkringsverket
Arkiv Riksförsäkringsverket
Systemets namn Patientregister, Tandvårdsstatistik
År 1973–1987
Format
Kommentar

Riksförsäkringsverket
Arkiv Riksförsäkringsverket
Systemets namn Pensionsregistret
År 1979–1982, 1984–1986
Format
Kommentar System för allmänpension-, folk- och tilläggspension

Riksförsäkringsverket
Arkiv Riksförsäkringsverket, Yrkesskadeavdelningen
Systemets namn Register över mikrofilmade yrkes- och arbetsskadeanmälningar
År 1955–1978
Format
Kommentar

Riksförsäkringsverket
Arkiv Riksförsäkringsverket
Systemets namn Sjukförsäkringsregistret
År 1985–1990 samt 1993
Format
Kommentar Försäkringspost 1986, 1988, 1993 Historikpost 1985–1990, 1993

Riksförsäkringsverket
Arkiv Riksförsäkringsverket
Systemets namn System för frivilligpension, FP
År 1975–1983, 1988–1990, 1992–2004
Format
Kommentar

Riksförsäkringsverket
Arkiv Riksförsäkringsverket
Systemets namn System Pensionshuvudregistret, Yrkesskadestatistikregistret, Avgiftshuvudregistret och Företagsstatistik
År 1964–1973
Format
Kommentar

Riksförsäkringsverket
Arkiv Riksförsäkringsverket
Systemets namn System för yrkesskador och livräntor, YL
År 1974–1979, 1984, 1988, 1995–2004
Format
Kommentar

Riksförsäkringsverket
Arkiv Riksförsäkringsverket
Systemets namn Vårdnadsbidragsregistret
År 1994
Format
Kommentar

Riksförsäkringsverket
Arkiv Riksförsäkringsverket
Systemets namn Yrkesskaderegistret
År 1974–1978
Format
Kommentar

Riksförsäkringsverket
Arkiv Riksförsäkringsverket
Systemets namn Yrkesskadestatistikregistret
År 1970
Format
Kommentar

Rikskonserter
Arkiv Rikskonserter
Systemets namn Allegro
År 1998–2012
Format CSV-filer
Kommentar Bokningssystem för artister.
Se Stiftelsen Svenska Rikskonserter

Rikspolisstyrelsen
Arkiv Rikspolisstyrelsen - Registerbyrån
Systemets namn Körkortsbelastningsregistret
År 1974
Format
Kommentar

Riksrevisionsverket (RRV)
Arkiv Riksrevisionsverket
Systemets namn System S
År
Format
Kommentar Se Myndigheter anslutna till System S

Riksrevisionsverket (RRV)
Arkiv Riksrevisionsverket
Systemets namn Diarium
År 1990–2003
Format
Kommentar

Riksrevisionsverket (RRV)
Arkiv Riksrevisionsverket
Systemets namn Ekonomisystem
År 1992–2002
Format
Kommentar

Riksrevisionsverket (RRV)
Arkiv Riksrevisionsverket
Systemets namn Arkivinformationssystemet Klara
År 1961–2003
Format
Kommentar Till och med 2003-06-30

Riksrevisionsverket (RRV)
Arkiv Riksrevisionsverket
Systemets namn Metodminne (MER)
År 1998–2003
Format
Kommentar Stödsystem för kunskapshantering, planering, kvalitetssäkring och lärande i revisionsprojekt för avdelningen vid Avd för effektivitetsrevision på RRV

Riksskatteverket och skattemyndigheterna
Arkiv Riksskatteverket och skattemyndigheterna
Systemets namn Allmänna diariet; Diarätt
År 1992–2003
Format Sekventiella filer, teckenseparerade fält.
Kommentar Se även Skattemyndigheterna.

Riksutställningar
Arkiv Riksutställningar
Systemets namn Agresso
År 2004–2017
Format csv, PDF/A
Kommentar

Rådet för högre utbildning
Arkiv Rådet för högre utbildning
Systemets namn Projektdatabasen Olé
År 1993–2005
Format
Kommentar Projektdatabasen Olé var en applikation hos Rådet för högre utbildning som administrerade alla projekt knutna till rådet, från den initiala projektansökan till projektets avslutande. Data omfattar samtliga (beviljade/avslagna) dessa projekt mellan åren 1993–2005 och varje projekt representeras av en ärendelogg i vilken alla handlingar och händelser kring projekt registrerades.