Riksarkivet är som huvudregel personuppgiftansvarig för de personuppgifter som behandlas på denna webbplats och i arkivverksamheten.

Riksarkivets uppdrag framgår av förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet - länk:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20091593-med-instruktion-for_sfs-2009-1593

Arkivbildningen och dess syften framgår av 3 § Arkivlagen (1990:782) - länk:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/arkivlag-1990782_sfs-1990-782

Den huvudsakliga rättsliga grunden för Riksarkivets personuppgiftsbehandling är att den är bestämd i lag eller förordning, enligt ovan, och utgör därmed en rättslig förpliktelse i enlighet med art 6 c i Dataskyddsförordningen - länk:
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/

Riksarkivet har ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet kan nås på dataskyddsombud[at]riksarkivet.se eller Dataskyddsombud, Riksarkivet, Box 12541, 102 29 Stockholm.

Riksarkivet är en statlig myndighet och det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar.