Detta är upphovsrätt

Den som exempelvis skriver ett brev, fotograferar eller komponerar är upphovsman till ett verk. Om verket är originellt (unikt) har upphovsmannen ett skydd, upphovsrätt, för sitt verk. Det krävs ingen registrering eller liknande för att det upphovsrättsliga skyddet ska gälla. Ett verk som omfattas av upphovsrätt får som regel inte användas utan upphovsmannens tillstånd.

Ideell och ekonomisk rätt

Upphovsrätten består av två huvuddelar: den ideella delen och den ekonomiska delen. Den ideella upphovsrätten innebär främst att upphovsmannen har rätt att bli angiven som upphovsman när verket framförs eller används. Den ideella rätten behålls alltid av upphovsmannen.

Den ekonomiska rätten är upphovsmannens exklusiva rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av verket och att göra verket tillgängligt för allmänheten. En upphovsman kan göra ett verk tillgängligt t.ex. genom att en pjäs eller film framförs. Böcker och annat tryckt material görs tillgängliga genom spridning till allmänheten. Tillgängliggörande av främst bildkonst sker genom visning offentligt. En upphovsman kan också överföra ett verk via t.ex. Internet.

Upphovsrätten gäller under upphovsmannens livstid och under 70 år därefter. När upphovsmannen avlidit bestämmer arvingarna hur verket får användas.

En av grundtankarna med upphovsrätt är att upphovsmannen ska få ersättning för sitt arbete. Den som skriver en bok kan antingen ge ut den själv och sälja böckerna styckvis eller också överlåter han mot ersättning rättigheterna till boken till ett förlag.

Inskränkningar i upphovsrätten

Upphovsmannens rätt är inte total. Det finns begränsningar – inskränkningar – i upphovsrätten. En inskränkning i upphovsrätten betyder att den som använder det skapade har en rättighet på upphovsmannens bekostnad. Det är exempelvis tillåtet att i vissa fall kopiera eller framföra ett verk utan att be om lov.

Vad får privatpersoner göra?

En privatperson får i vissa fall kopiera verk för privat bruk. Med privat bruk avses användning som inte på något sätt kan anses vara kommersiell. Det man kopierat får inte användas för andra ändamål.

Man får bara kopiera begränsade delar av skyddade litterära verk eller verk av litet omfång, exempelvis en dikt eller en novell. Vad som är en begränsad del av ett verk varierar och får avgöras från fall till fall. Man får bara göra en eller några få kopior.

Vad får arkivet göra?

Det finns några inskränkningar i upphovsrätten som gäller speciellt för statliga arkiv och vissa statligt finansierade bibliotek. De statliga arkivmyndigheterna får kopiera upphovsrättsligt skyddat material för vissa noggrant angivna ändamål, exempelvis göra kopior av enskilda artiklar eller korta avsnitt av materialet för en låntagares räkning. Kopiering får vanligtvis bara göras på papper.

Allmänna handlingar

En stor del av handlingarna på de statliga arkiven är allmänna handlingar. För dessa gäller särskilda regler som finns i tryckfrihetsförordningen (TF).

Alla har rätt att få en papperskopia av en allmän handling. Det innebär att även om det föreligger upphovsrätt för en handling så – om den är allmän – kan den kopieras och lämnas ut på papper.

Det finns också handlingar som är undantagna från reglerna om upphovsrätt. För författningar, beslut av myndigheter, yttranden av svenska myndigheter samt officiella översättningar av dessa gäller ingen upphovsrätt. Sådana handlingar kan man alltså kopiera så mycket man vill, på papper och elektroniskt. Däremot gäller upphovsrätt för verk som ingår i de uppräknade handlingarna, exempelvis kartor, alster av bildkonst, musikaliska verk och diktverk.

Tillstånd att använda ett verk

Den som vill använda ett skyddat verk behöver tillstånd. Arkivmyndigheten kan inte utfärda tillstånd för upphovsmannens räkning. Istället ska användaren vända sig direkt till upphovsmannen eller en upphovsrättsorganisation. Några av organisationerna finns längst ner på denna sida.

Om upphovsmannen är okänd eller inte har några kända arvingar kan det vara svårt att få tillstånd. Då måste den som vill använda materialet överväga hur stora efterforskningar han ska göra.

Om man inte följer bestämmelserna

Den som framställer kopior på ett sätt som strider mot bestämmelserna i upphovsrättslagen riskerar att dömas för brottet intrång i upphovsrätten, ett brott som kan ge böter eller fängelse i upp till två år.

Det är förbjudet att medverka vid olaglig kopiering. En arkivmyndighet kan således inte hjälpa någon att kopiera olagligt.

Principer och tips

Är upphovsmannen död sedan mera än 70 år har upphovsrätten upphört. Upphovsmannens namn ska dock alltid sättas ut i anslutning till texten eller bilden, alternativt i en samlad förteckning. Om ursprungsverket finns hos Riksarkivet/Landsarkivet ska även följande alltid anges:

  • Exempel 1: Foto: Fotografens namn. Originalet tillhör Riksarkivet.
  • Exempel 2: Reproduktion: Fotografens namn, Landsarkivet i Göteborg.
  • Exempel 3: Foto: Fotografens namn. Reproduktion: Fotografens namn, Krigsarkivet.

Om upphovsmannen är okänd bör detta anges:

  • Exempel 1: Fotograf okänd, alternativt ej känd. Eventuellt: Originalet tillhör Landsarkivet i Uppsala.
  • Exempel 2: Upphovsman okänd. Eventuellt: Originalet tillhör Stockholms stadsarkiv.

Upphovsrättsorganisationer

Text

ALIS Administration av litterära rättigheter i Sverige, tel. 08-411 98 10, http://www.alis.org/

Bild, fotografi, video

BLF Bildleverantörernas förening, tel. 08-55 64 53 88, www.blf.se

SFF Svenska Fotografers Förbund, tel. 08-702 03 45, www.sfoto.se

Konstverk

Bildupphovsrätt i Sverige, tel. 08-545 533 80, bildupphovsratt.se

Kopiering

Bonus Copyright Access, tel. 08-54 54 29 00, http://www.bonuscopyright.se/

Musik

SAMI Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation, tel. 08-453 34 00, www.sami.se

STIM Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå, tel. 08-783 88 00, www.stim.se

Allmänna förfrågningar

Copyswede, tel. 08-545 66700, www.copyswede.se

Journalistförbundet, tel. 08-613 75 00, www.sjf.se

SDF Sveriges Dramatikerförbund, tel. 08-21 33 10, www.dramatiker.se

SFF Sveriges Författarförbund, tel. 08-545 132 00, www.forfattarforbundet.se

SVF Svenska Förläggareföreningen, tel. 08-736 19 40, www.forlaggare.se/

Teaterförbundet, tel. 08-441 13 00, www.teaterforbundet.se

Sveriges författarfond, tel. 08-440 45 50, www.svff.se/