Med stöd i arkivlagen och arkivförordningen reglerar föreskrifterna bland annat hur handlingar ska framställas, organiseras, redovisas, gallras, förvaras, skyddas och överlämnas.

Riksarkivets generella föreskrifter och allmänna råd publiceras i Riksarkivets författningssamling (RA-FS). Föreskrifterna ska i regel tillämpas av alla statliga myndigheter, inklusive enskilda organ som förvarar allmänna handlingar, men ett fåtal föreskrifter i serien RA-FS är enbart avsedda för en särskild grupp av myndigheter. Det framgår då av föreskrifternas rubricering.

Läs mer om RA-FS:ar.

I vår RA-FS databas kan du söka bland alla RA-FS:ar.

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering ingår i en särskild publikationsserie (RA-MS). Serien omfattar även Riksarkivets förvaltningsbeslut om gallring och annan arkivhantering. Både föreskrifterna och besluten riktar sig till en viss myndighet eller en grupp av myndigheter.

Myndighetsspecifika föreskrifter och beslut utfärdas av Riksarkivet i fall där de generella föreskrifterna inte går att tillämpa eller vid särskilda behov. Handläggningen inleds med en framställan från myndigheten, varefter Riksarkivet utreder och fattar beslut.

Läs mer och ansök om RA-MS:ar.

I vår RA-MS databas kan du söka bland alla RA-MS:ar.

Lagar och regler om arkivhantering

Statliga myndigheters arkivhantering regleras huvudsakligen genom arkivlagen, arkivförordningen samt Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS och RA-MS). Reglerna vilar ytterst på tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar.