Riksarkivets aktuella föreskrift för arkivlokaler är RA-FS 2013:4. Föreskriften gäller för statliga myndigheter och OSL-organ. Om en myndighets arkivlokal inte uppfyller kraven i föreskriften, ska bristerna vara åtgärdade senast före utgången av 2018.

Arkivlokaler ska placeras där det inte finns uppenbara riskfaktorer i omgivningen. De grundläggande kraven i föreskriften är att handlingar som tillhör myndighetens arkiv ska förvaras i arkivlokal som ger skydd mot:

 • vatten och skadlig fukt,
 • brand, brandgas och skadlig upphettning,
 • skadlig klimat- och miljöpåverkan,
 • skadegörelse, tillgrepp och obehörig åtkomst

Mer information om skyddskrav hittar ni även i informationsbladet ”Skydda ditt arkiv- bygg rätt”

 

Några viktiga faktorer att tänka på:

 • Lokalen ska inte ha genomgående vattenrör (annat än för lokalens uppvärmning). Rör för fjärrvärme eller fjärrkyla får inte förekomma.
 • Arkivlokalens luftfuktighet och temperatur ska dokumenteras, och hålla lämpliga nivåer för den typ av handlingar som ska förvaras i lokalen.
 • Arkivlokalerna ska vara en egen brandcell som skyddar handlingarna mot skadlig upphettning, brandgas, öppen låga och genombränning i 120 minuter. Dörrar ska vara märkta med brandteknisk klass och ha anslagströskel och automatisk dörrstängare. Arkivlokalen ska vara utrustad med ett automatiskt brandlarm.
 • Byggnadens bärande konstruktion ska vara dimensionerad för den belastning som arkivet och arkivverksamheten medför. Arkivlokalens bärande konstruktion ska lägst ha brandteknisk klass R60.
 • Lokalen ska kunna göras strömlös utifrån och bör vara försedd med kontrollampa som visar om strömmen är av eller på.
 • När golvets area överstiger 400 m2 ska arkivlokalen vara sektionerad. Om arkivlokalen har ett automatiskt släcksystem eller ett syrereducerande system, får brandcellens golvarea uppgå till högst 1 200 m2.
 • Det får endast finnas fasta elektriska installationer som är nödvändiga för arkivlokalens drift, exempelvis belysning, radiatorer och motoriserade hyllsystem. Permanent placerad elektrisk arbetsplatsutrustning , t.ex. datorer, skrivare, elektriskt höj- och sänkbara bord samt kopieringsmaskiner får inte finnas i arkivlokalen.
 • Elektriska installationer för luftbehandling ska vara brandtekniskt avskilda från arkivlokalen.
 • Arkivlokalens belysning ska utgöras av lysrörsarmatur som har ett tillfredsställande skydd mot damm. Den elektriska anslutningen ska vara fast monterad.
 • Arkivlokaler ska skyddas mot skadegörelse, tillgrepp och obehörig åtkomst.

 

Regler om bärförmåga vid brand finns även i Boverkets föreskrifter(BFS 2011:10). Här kan det finnas högre krav på bärande byggnadsdelar vid brand än i RA-FS 2013:4. I Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), finns grundläggande föreskrifter och allmänna råd till Plan- och byggförordningen (2011:338) om bärförmåga, stadga och beständighet hos bärande konstruktioner.