Den tionde april 1899 fällde rådhusrätten i Visby sin dom. Här kan du läsa hur domen löd.


bild ur dombokUtslag
enär det genom sdns erkännande och hvad för öfrigt i målet framkommit blifvit utredt, att sdn under den efter hösten 1897 förflutna tid här i staden begått hor med ogifta Anna Johansson, alltså lämnar Rn, i förmågo af 13 kap. 1 § Gb, till skillnad i äktenskapet emellan Johan Gustaf Andersson och Johanna Matilda Albertina Andersson hvarjämte Rn, jämlikt parternas åsämjande, förklarar kden berättigad att behålla hvad hon af makarnes bo har i besittning samt att hafva deras dotter i sin vård; egande parterna att, sedan detta utslag vunnit laga kraft, hos Domkapitlet i Visby anmäla sig för erhållande af skiljebref.

Slutligen dömer Rn på allmänne åklns därom framställda yrkande, jämlikt 17 kap. 1 § strafflagen, sdn Johan Gustaf Andersson för det af honom begångna horsbrottet att hållas i fängelse en månad.

 

Källa: Visby rådhusrätts och magistrats arkiv volym AIC:52, Domböcker i brottmål 1899 (Landsarkivet i Visby)


 
vykort

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visby omkring sekelskiftet 1900. Vykort ur Kyrkoherde Gunnar W Hennings samling volym 97 (Landsarkivet i Uppsala)

 

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg