Myndighetsspecifika föreskrifter och beslut för en viss myndighet - RA-MS

Myndighetsspecifika föreskrifter eller beslut krävs i följandStruktur över RA-MS:are fall:

  • Gallring av handlingar som inte omfattas av generella gallringsföreskrifter (RA-FS) eller regler i registerförfattningar. I vissa fall föreskrivs att handlingarna får återlämnas till ingivaren som alternativ till gallring.
  • Undantag från generella regler, d.v.s. undantag från RA-FS, t.ex. om utformning av arkivlokaler, format för elektroniska handlingar eller arkivredovisning. Riksarkivet kan även i vissa fall föreskriva om undantag från gallring, d.v.s. bevarande, av handlingar som annars skulle gallras med stöd i registerförfattning.
  • Överlämnande av hela eller delar av arkiv från en myndighet till en annan, då exempelvis verksamhet flyttar mellan myndigheter eller en myndighet läggs ner. Riksarkivet får även föreskriva om utlån av arkivhandlingar från en myndighet för annat än tjänsteändamål.

Läs mer om ansökan om gallring på sidan Värdera och gallra under Vägledning om arkivhantering

Sök i RA-MS databasen