Svenskt Diplomatarium överflyttades administrativt till Riksarkivet år 1976. Sedan dess har redaktionen haft förmånen att kunna inkalla en rådgivande nämnd för att diskutera editionsarbetet. Det kan röra sig såväl om olika detaljproblem i texter som om mer principiella synpunkter på utgivningen av medeltidsbrev eller kring redaktionens arbete. Normalt sammanträder nämnden i samband med publiceringen av ett nytt häfte i Diplomatariets serie. Nämnden utses av riksarkivarien och är förordnad på tre år.

Under treårsperioden 20202022 har nämnden följande sammansättning:

Historia

Olle Ferm, professor emeritus vid Stockholms universitet
Anders Winroth, professor vid Yale University

Latin

Maria Berggren, docent, avdelningschef vid Uppsala universitetsbibliotek
Gunhild Vidén, professor vid Göteborgs universitet

Nordiska språk

Lennart Elmevik, professor emeritus vid Uppsala universitet
Staffan Nyström, professor vid Uppsala universitet

Sammanträdena leds av riksarkivarien. Chefen för avdelningen för arkivverksamhet och chefen för enheten Marieberg-Visby är adjungerade.

Ansvarig för sidan/kontakt 
Sara Risberg