Svenskt Diplomatarium överflyttades administrativt till Riksarkivet år 1976. Sedan dess har redaktionen haft förmånen att kunna inkalla en rådgivande nämnd för att diskutera editionsarbetet. Det kan röra sig såväl om olika detaljproblem i texter som om mer principiella synpunkter på utgivningen av medeltidsbrev eller kring redaktionens arbete. Normalt sammanträder nämnden vartannat år, i samband med publiceringen av ett nytt häfte i Diplomatariets serie. Nämnden utses av riksarkivarien och är förordnad på tre år.

För närvarande, under treårsperioden 2014-2016, har nämnden följande sammansättning:

Historia

Olle Ferm, professor emeritus vid Stockholms universitet
Birgitta Fritz, docent, f.d. huvudredaktör för Svenskt Diplomatarium

Latin

Hans Aili, professor emeritus vid Stockholms universitet
Gunhild Vidén, professor vid Göteborgs universitet

Nordiska språk

Lennart Elmevik, professor emeritus vid Uppsala universitet
Staffan Nyström, professor vid Uppsala universitet

Sammanträdena leds av riksarkivarien. Chefen för Riksarkivets Nationella division och Riksarkivets forskningssamordnare är adjungerade.

Ansvarig för sidan/ kontakt
Sara Risberg
Sidan publicerad: 2013-06-18 | Sidan senast uppdaterad: 2016-05-10