Aira II

Projektet pågick 2020-2022 och undersökte möjligheterna att använda tekniker knutna till artificiell intelligens (AI) för att söka i digitiserat arkivmaterial. Resultatet blev positivt. Det är möjligt att med tränade AI-modeller och AI-arkitekturer i öppen källkod ta fram arbetsflöden som kan effektivisera den indexering som behövs för att göra skannade arkivhandlingar sökbara.

Resultatet har bland annat kunnat användas i Riksarkivets söktjänst för lagfartsböcker 1875-1933. För ett exempel kan du gå till sidan https://sok.riksarkivet.se/lagfartsbocker.  Klicka på länken ”Indexerade lagfartsböcker” (under den blå sökknappen). Sök sedan på socknen Berga och fastighetsnamnet Pilagården.

 

co:op

Riksarkivet deltog från årsskiftet 2015 i det EU-finansierade projektet co:op som finansierades inom "Creative Europe" programmet.
Läs mer om projektet co:op

 

Maskintolkning av handskrivna källmaterial

I detta projekt har vi undersökt hur Handwritten Text Recognition (HTR) kan användas inom Riksarkivet för att tillgängliggöra arkivmaterial på nya sätt, med fokus på textinnehållet. Projektet pågick under 2020–2021 med stöd från Vinnova inom satsningen Starta er AI-resa!
HTR

 

TORA

TORA-projektet har etablerat ett register och en digital resurs över historiska bebyggelseenheter (byar och gårdar) i Sverige från medeltiden fram till omkring år 1800. Denna är byggd med tekniker för så kallad länkad öppen data och använder ett API för vidareutnyttjande. En sök- och karttjänst har också byggts som demonstrerar hur TORA kan användas ihop med andra historiska datakällor.
TORA

 

APEnet

APEnet projektet har framgångsrikt avslutas och presenterar nu resultatet av projektet; den Europeiska Arkivportalen. För närvarande innehåller portalen mer än 14 millioner beskrivningar av arkivenheter som är länkade till mer än 64 millioner digitala bilder. Materialet kommer från ett 60-tal arkivinstitutioner från 14 europeiska länder.
APE-net

 

Penitentiarieprojektet

Projektet syftade till att ge ut, undersöka och kommentera allt material rörande det medeltida Sverige som bevarats i penitentiariearkivet. Ambitionen var att åstadkomma en kritisk edition även av det fåtal dokument som finns bevarade lokalt, exempelvis i Svenska Riksarkivet och Finska Riksarkivet.
Penitentiarieprojektet

 

Yngre geometriska kartor

I projekt Yngre geometriska kartor texttolkas, registreras och koordinatsätts omkring 6500 kartor från åren 1680-1700. Efter projektets slut kommer kartorna att göras tillgängliga för forskning via en databas på Internet.
Yngre geometriska kartor

 

Nationalutgåva av de äldre geometriska kartorna

Projektet för de äldre geometriska kartorna pågick mellan 2001 och 2010. Syftet med projektet har varit att göra innehållet i de äldre geometriska kartorna tillgängligt för såväl forskarvärlden som allmänheten.
Nationalutgåva av äldre geometriska kartor
Nationalutgåva av de äldre geometriska kartorna

 

Digidaily

I utvecklingsprojektet Digidaily har Riksarkivet, Kungliga biblioteket (KB) och Mittuniversitetet tillsammans utvecklat metoder för att digitalisera historiska dagstidningar i stor skala och skapat möjligheter för att söka i dem. Över tre miljoner tidningssidor har digitaliserats i projektet.
Digidaily


 

SweCens

Med planeringsstöd från Vetenskapsrådet arbetade en grupp från Riksarkivet, Stockholms stadsarkiv, Göteborgs universitet, Lunds universitet och Umeå universitet under 2011 med att förbereda, harmonisera och tillgängliggöra den svenska folkräkningen för år 1890 i ett internationellt gångbart format. Projektet, kallat SweCens, fortsätter nu i en andra etapp.
Projektet SweCens


 

PREFORMA

Preforma är ett internationellt EU-projekt (finansierat av Europeiska kommissionens forsknings- och innovationsprogram för 2007-2013, FP7-ICT
Programme) med deltagarinstitutioner från flera europeiska länder, som syftar till att ta fram tre framtidssäkra bevarandeformat genom ett så kallad pre-Commercial procurement (PCP) förfarande. Formaten ska göras tillgängliga som open source, vilket betyder att de kommer att komma hela den europeiska arkivsektorn till del.
Läs mer om PREFORMA här