Målgrupp för vägledningen

Vägledningen riktar sig till både offentlig och enskild sektor. En kris begränsas sällan till en sektor utan alla samhällsaktörer (stat, regioner, kommuner, företag, föreningar med flera) kan behöva utöka bevarandet av samhällsinformation vid kriser.

Erfarenheter från Corona-pandemin

Vägledningen ersätter den särskilda vägledning som togs fram i samband med Corona-pandemin då Riksarkivet uppmanade aktörer inom både offentlig och privat sektor att öka sitt bevarande av information. Nu skapas en vägledning som tar höjd för olika typer av kriser som kan tänkas drabba det svenska samhället framöver.

Varför behövs ett utökat bevarande?

Extraordinära händelser och andra kriser som påverkar samhället motiverar ett utökat bevarande. I efterhand finns ofta ett stort intresse att kartlägga vad som egentligen hänt, att utvärdera åtgärder och utkräva ansvar. Då är det viktigt att det finns arkiv att tillgå som på ett utförligt sätt vittnar om krisernas omfattning och konsekvenser. Genom att myndigheter och andra aktörer tillämpar ett utökat bevarande vid kriser kan sådana handlingar som annars inte skulle ha hamnat i arkiven bevaras och göra arkivbestånden rikare. Detta gagnar rättskipning, förvaltning, allmänhet och forskning – och bidrar dessutom till bevarandet av vårt gemensamma kulturarv.

Vilka kriser omfattas?

Vägledningen syftar till att främja bevarande vid sådana nationella kriser då hela landet och viktiga  samhällssektorer drabbas. Den syftar också till att främja bevarande vid mer lokala och sektorsspecifika kriser då kanske endast en ort eller en viss samhällsgren drabbas.

Vägledningens innehåll

I vägledningen ges förslag på åtgärder för utökat bevarande och råd om krisbedömning och informationsvärdering. Till vägledningen hör också en promemoria som närmare utreder förutsättningarna för utökat bevarande i kristider.

Vägledning och promemoria har tagits fram vid enheten för utredning och utveckling vid avdelningen för informationshantering. För frågor om tillämpningen hänvisas till enheten för tillsyn och leverans vid avdelningen för informationshanteringen.

Ansvarig för sidan/kontakt 
Morgan Nordberg