Tillsyn sker oftast genom intervjuer med myndighetens personal och dokumentstudier under ett besök på myndigheten. Besöken kan vara föranmälda eller oanmälda.

Inspektionerna av arkivvården leder till ett beslut som Riksarkivet meddelar myndigheten. Om Riksarkivet funnit brister ställs krav på åtgärder.

Riksarkivet arbetar med två typer av inspektioner.

Systemtillsyn

Med system menar Riksarkivet de verksamheter som styr myndighetens arkivvård. Riksarkivet granskar vid en systemtillsyn hur myndigheten följer de lagar och föreskrifter som styr flera olika moment i arkivvården. Tillsynen följer i stort arkivbildningen vid en myndighet som framställning, hantering, arkivering, förvaring och skydd samt gallring av handlingar. Dessutom tar den upp förutsättningarna för arkivvården som organisation, styrning (styrdokument) och ansvar. Systemtillsynen ska ge en allmän eller övergripande bild av myndighetens arkivvård, men kan vid behov bli mer djupgående.

Objekttillsyn

Med objekt menar Riksarkivet avgränsbara moment i arkivvården, till exempel arkivredovisning eller arkivlokaler. En objekttillsyn tar mer djupgående upp en särskild fråga på områden där Riksarkivet meddelat tekniska krav eller föreskrifter med hög detaljeringsgrad. Riksarkivet bedömer vid en objekttillsyn om myndigheten arbetar utifrån dessa föreskrifter.

Ansvarig för sidan/kontakt