Mätning av mognadsnivåer inom arkivbildning och arkivvård innebär att arkivverksamheten bedöms i förhållande till krav i lagar, standarder och föreskrifter samt att de interna regler och rutiner som myndigheten tillämpar överensstämmer med vad myndigheten önskar uppnå.

Riksarkivets mognadsmodell, som är en bearbetad version av Queensland State Archives Recordkeeping Maturitymodel and Roadmap från 2010, har som syfte att hjälpa myndigheter att göra en bedömning av arkivverksamhetens mognadsnivåer i förhållande till nio allmänt accepterade principer om arkiv- och dokumenthantering i offentlig verksamhet. Principerna är förankrade i svenska lagar och förordningar och står i samklang med principer för arkiv- och dokumenthantering i svensk standard.

Riksarkivets mognadsmodell är ett verktyg för att hjälpa myndigheter att själva bedöma på vilken nivå av mognad som arkivverksamheten i organisationen befinner sig. Modellen är en metod att definiera mognadsnivån och prioritera åtgärder. Modellen kan användas vid internkontroll eller för ett internt utvecklingsarbete.

Resultatet visar på vilka områden åtgärder kan sättas in för att utveckla och förbättra arkivverksamheten. Modellen lämpar sig väl för återkommande mätningar och ständiga förbättringar.

Mognadsmodellen 

 

 

Kommunicera gärna med oss om mognadsmodellen

Kontaktuppgifter Tillsynsenheten

Ansvarig för sidan/kontakt 
Ulrica Hofverberg