Nya föreskrifter

Den första juni 2013 trädde nya föreskrifter för utformningen och driften av arkivlokaler i kraft RA-FS 2013:4. Samtidigt upphörde tidigare föreskrifter RA-FS 1994:6 och RA-FS 1997:3 att gälla.

Innehållsmässigt följer de nya föreskrifterna i stora drag de tidigare. En del ändringar har dock gjorts. En av de största förändringarna är att sektionering av arkivlokaler måste göras redan när golvarean överstiger 400 m2 vilket kan jämföras med den tidigare gränsen på 1 200 m2. Har arkivlokalen utrustats med ett automatiskt släcksystem eller ett syrereducerande system får dock brandcellens golvarea uppgå till högst 1 200 m2. Arkivlokalen ska också vara utrustad med ett automatiskt brandlarm.

Med undantag av funktionsbyggnader, ställs nu kravet att arkivlokalens bärande konstruktion och de delar av byggnadens bärande konstruktion som kan påverka arkivlokalens stabilitet vid sammanstörtning lägst ska ha brandteknisk klass R60. När det gäller funktionsbyggnader för arkiv ska den bärande konstruktionen som omfattar arkivlokalens stabilitet vara konstruerad av obrännbart material och ha lägst brandteknisk klass R120.

Vissa av skärpningarna i de nya föreskrifterna gäller vid nybyggnad eller ombyggnad av en befintlig lokal till arkivlokal medan andra även gäller vid ändring i en befintlig arkivlokal eller vid anpassning av en befintlig lokal till arkivlokal.

Uppfyller de befintliga arkivlokalerna inte kraven i de nya föreskrifterna ska bristerna vara åtgärdade senast före utgången av 2018.

Riksarkivets handläggning av arkivlokalärenden

Myndigheterna ska inhämta Riksarkivets yttrande inför ny- eller ombyggnad av arkivlokaler. Det samma gäller när myndigheten avser att hyra en arkivlokal. I samband med kommunikationen ska myndigheten komma in med dokumentation som beskriver arkivlokalens utformning och tänkta placering. Dokumentationen bör bl.a. innehålla:

  • handlingar som beskriver arkivlokalens placering, såväl byggnadens placering i omgivningen eller som arkivlokalens placering inne i byggnaden,
  • ritningar med kompletterande beskrivningar av lokalens utformning och inredning,
  • brandskyddsdokumentation, samt
  • annan relevant dokumentation.

Länk till kontaktpersoner för myndigheter

Riksarkivet kan, om särskilda skäl föreligger, besluta om undantag från bestämmelserna i författningen. Vid ansökan om undantag ska myndigheten ange skälen för undantaget och lämna in förslag till kompenserande åtgärder.

Länk till Ansök om myndighetsspecifika föreskrifter (RA-MS) 

Sidan publicerad: 2013-09-10 | Sidan senast uppdaterad: 2013-09-17