Om arkivlokaler på er myndighet har drabbats av en skada, som medför att handlingar kan skadas eller riskerar att skadas på längre sikt, ska ni snarast anmäla händelsen till Riksarkivet. En skada kan bero på vattenläckage, brand, kemikalier, angrepp av skadedjur, sabotage eller annan händelse. Efter en anmälan tar Riksarkivet beslut om vilka åtgärder som ska vidtas.

Till Word-formulär för anmälan om skada på arkivhandlingar, arkivlokaler eller förvaringsskåp.

När skadan väl inträffat är det viktigt att så snart som möjligt påbörja saneringsåtgärder, för att hindra att skadan sprider sig på handlingarna.

Se även 8 kap. 6 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om handlingar på papper, RA-FS 2006:1. Sök i Riksarkivets generella föreskrifter

Ansvarig för sidan/kontakt