Riksarkivet är enrådighetsmyndighet med ett insynsråd och leds av en myndighetschef, riksarkivarien. Vid sin sida har riksarkivarien en stab som har ansvar för strategiska frågor och övergripande samordning och utveckling. Myndighetens linjeorganisation är indelad i fem avdelningar. Riksarkivet finns på 12 platser i landet och på många av dessa bedriver vi likartade verksamheter. Planering, uppföljning och vissa utvecklingsfrågor sker därför i myndighetsövergripande verksamhetsgrenar där ansvaret har fördelats på avdelningscheferna.

Läs mer om var vi finns på sidan Verksamhetsplatser

Organisationsschema uppdaterat 2019-10-14 

Ladda ner Riksarkivets organisationskarta som pdf

Vår verksamhet

Kärnverksamheten har delats in i verksamhetsgrenar som bedrivs på olika avdelningar och enheter inom linjeorganisationen. Verksamhetsgrenarna styrs av utsedda avdelningschefer.

Normera och främja informationshantering i offentlig sektor 

I verksamhetsgrenen ingår normeringsverksamheten, generella och myndighetsspecifika föreskrifter och beslut samt förvaltningsgemensamma specifikationer, FGS:er. Främjande sker främst genom information, vägledningar, kurser och konferenser. Normering och främjande av offentlig informationshantering bedrivs främst på avdelningen för offentlig informationshantering.

Ansvarig: chefen för avdelningen för offentlig informationshantering

Främja kunskap om mottagna arkiv

Främjande av kunskap om Riksarkivets mottagna arkiv görs genom programverksamhet, utställningar och publikationer för olika målgrupper. Verksamhetsgrenens arbete utförs främst inom nationella och regionala avdelningarna.

Ansvarig: chefen för nationella avdelningen.

Främja informationshantering i enskild sektor

I verksamhetsgrenen ingår främjande av frågor om arkivhantering gentemot enskild sektor. Främjande sker främst genom information, vägledningar, kurser och konferenser. Främjande av enskild arkivhantering bedrivs inom nationella och regionala avdelningarna.

Ansvarig: chefen för nationella avdelningen.

Utöva tillsyn

I verksamhetsgrenen ingår tillsyn och kontroll av regelefterlevnad hos statliga myndigheter och organ men även hos de enskilda aktörer som förvarar statlig information.

Ansvarig: chefen för avdelningen för offentlig informationshantering

Hantera leveranser och förvärv

I verksamhetsgrenen behandlas frågor som rör hantering av leveranser av både statligt och enskilt arkivmaterial. Mottagning av leveranser sker inom Nationella och Regionala avdelningarna.

Ansvarig: chefen för nationella avdelningen.

Bevara mottagna arkiv

Bevarandet av mottagna arkiv innebär att kontinuerligt förbättra förutsättningarna för långtidsbevarande av information oavsett medium för att säkerställa samhällets behov av en långsiktig informationsförsörjning. Utveckling av metoder för bevarande och konservering, preventiva och direkta vårdinsatser av analoga och digitala informationsbärare behandlas inom verksamhetsgrenen.

Ansvarig: chefen för avdelningen för bevarande och digital infrastruktur.

Digitalt tillgängliggöra arkivinformation

I verksamhetsgrenen ingår arbeten med att tillgängliggöra arkiv för vidareutnyttjande genom exempelvis öppna data. Vidare ingår att redovisa och registrera arkiv för att underlätta sökbarheten och att digitalisera som är en metod som kan användas både för att bevara och för att tillgängliggöra arkiv.

Ansvarig: chefen för avdelningen för bevarande och digital infrastruktur.

Tillhandahålla i läsesal

I verksamhetsgrenen ingår utlämnande av arkivhandlingar i våra läsesalar runt om i landet. Verksamheten bedrivs både inom Nationella och Regionala avdelningen.

Ansvarig: chefen för regionala avdelningen.

Besvara förfrågningar

I verksamhetsgrenen ingår att svara på förfrågningar som ställs via brev, e-post eller webbformulär.
Riksarkivet hanterar stora mängder förfrågningar därför finns det behov av kontinuerlig utveckling och förbättring av rutiner för att säkerställa ett tillhandahållande med användaren i fokus. Verksamheten bedrivs både inom Nationella och Regionala avdelningarna samt inom avdelningen för bevarande och digital infrastruktur.

Ansvarig: chefen för regionala avdelningen.

Heraldik & statssymboler

Riksarkivet har hand om statens heraldiska verksamhet och ska se till att vapen eller heraldiska emblem som syftar på staten eller statsmyndigheterna utförs i enlighet med heraldiska normer. Riksarkivet ska också verka för att bestämmelser om Sveriges flagga följs. Riksarkivet ger även råd till kommuner och upprättar förslag till kommunala vapen.

Utgivning

Riksarkivet har en omfattande utgivning av egna publikationer som till exempel arkivguider, vägledningar, handböcker, lexikon, medeltidsbrev, årsböcker med mera. Svenskt biografiskt lexikon är ett standardverk med biografier över bemärkta personer och släkter. Dokument från medeltiden publiceras och tillgängliggörs av Svenskt Diplomatarium. Projektet Det medeltida Sverige ger ut böcker om medeltida bebyggelse. Läs mer på sidan Vår utgivning.

Stödverksamhet

Utöver kärnverksamhetens verksamhetgrenar finns flera stödverksamheter vid Riksarkivet. Dessa bedrivs främst inom administrativa avdelningen och avdelningen för bevarande och digital infrastruktur.

Insynsråd

Vid Riksarkivet finns ett av regeringen utsett insynsråd med uppgift att utöva insyn i verksamheten och ge riksarkivarien råd. Insynsrådets ledamöter till och med den 31 december 2022 är:

Inga-Lill Askersjö, justitieråd
Carl Eklund, hembygdsforskare
Max Valentin, verkställande direktör
Birgitta Svensson, professor

Riksarkivarien är ordförande i insynsrådet.
 

Ledningsgrupp

I Riksarkivets ledningsgrupp behandlas viktigare sakfrågor samt frågor av principiell eller övergripande natur inför riksarkivariens beslut. Ledningsgruppen består utöver riksarkivarien av avdelningscheferna, stabschefen, den vetenskaplige samordnaren samt kommunikationsstrategen.

Karin Åström Iko, riksarkivarie, ordförande
Gunilla Nordström, stabschef
Peter Carlsson, chef för administrativa avdelningen (tillförordnad)
Eva-Marie Sahlin, chef regionala avdelningen
Anna Karin Hermodsson, chef för nationella avdelningen
Pauline Tjergefors, chef för avdelningen för bevarande och digital infrastruktur
Peter Sivervall, chef  för avdelningen för offentlig informationshantering
Björn Asker, arkivråd och vetenskaplig samordnare
Helena Långström, kommunikationsstrateg