Riksarkivet är enrådighetsmyndighet med ett insynsråd och leds av en myndighetschef, riksarkivarien. Riksarkivarien har en stab som ansvarar för strategiska frågor och övergripande samordning och utveckling. Myndighetens linjeorganisation är indelad i fyra avdelningar. Riksarkivet finns på elva platser i landet.

Läs mer om var vi finns på sidan Verksamhetsplatser

 Organisationskarta över Riksarkivet per den 1 januari 2021

Ladda ner Riksarkivets organisationskarta som pdf (2021-01-01)

Insynsråd

Regeringen utser insynsrådets ledamöter som har till uppgift att utöva insyn i verksamheten och ge riksarkivarien råd. Riksarkivarien är ordförande.
Insynsrådets ledamöter:

 • Inga-Lill Askersjö, justitieråd
 • Carl Eklund, hembygdsforskare
 • Karin Helmersson, regionråd
 • Åsa Karlsson, riksdagsledamot
 • Birgitta Svensson, professor
 • Max Valentin, verkställande direktör
 • Ann-Britt Åsebol, riksdagsledamot

Ledningsgrupp

Riksarkivets ledningsgrupp består av:

 • Karin Åström Iko, riksarkivarie, ordförande
 • Anna Karin Hermodsson, riksarkivariens ställföreträdare
 • Helena Långström, kommunikationschef
 • Gunilla Nordström, stabschef
 • Eva-Marie Sahlin, chef för avdelningen för arkivverksamhet
 • Peter Sivervall, chef för avdelningen för informationshantering
 • Pauline Tjergefors, chef för avdelningen för bevarande och digital infrastruktur
 • Ulf Ållebrand, chef för avdelningen för verksamhetsstöd

Så här är vår verksamhet organiserad

Verksamheten bedrivs både i linjeorganisation och över avdelningsgränserna, i så kallade verksamhetsgrenar.


Avdelningarna är:

 • avdelningen för arkivverksamhet
 • avdelningen för informationshantering
 • avdelningen för bevarande och digital infrastruktur
 • avdelningen för verksamhetsstöd

Verksamhetsgrenarna är:

Normera och främja informationshantering. Normering sker genom föreskrifter, beslut och standardiseringsarbete. Främjande av frågor om arkivhantering gentemot enskild och offentlig sektor sker exempelvis genom vägledningar, kurser och konferenser.

Utöva tillsyn och kontroll av regelefterlevnad hos statliga myndigheter och organ och enskilda aktörer som förvarar statlig information.

Hantera leveranser och förvärv av både statligt och enskilt arkivmaterial.

Bevara mottagna arkiv och utveckla metoder för bevarande och konservering, preventiva och direkta vårdinsatser av analoga och digitala informationsbärare.

Tillgängliggöra arkivinformation digitalt genom att digitalisera arkivhandlingar, redovisa och registrera arkiv och publicera på olika plattformar.

Tillhandahålla i läsesal genom utlämnande av arkivhandlingar.

Besvara förfrågningar som ställs via brev, e-post eller webbformulär.

Främja kunskap om mottagna arkiv genom till exempel genom föreläsningar, utställningar och publikationer.