Riksarkivet är enrådighetsmyndighet med ett insynsråd och leds av en myndighetschef, riksarkivarien. Vid sin sida har riksarkivarien en stab som ansvar för utveckling och samordning. Myndighetens linjeorganisation är indelad i fyra divisioner och en fristående avdelning. I organisationen finns fjorton avdelningar och fjorton enheter.

Verksamheten i Riksarkivet styrs till stor del genom processer. Syftet är att samordna hela organisationen med fokus på kvalitet, effektivitet och användarnas intressen och samtidigt behålla en tydlig inriktning på regional närvaro och synlighet i hela landet.

Läs mer om vart vi finns på sidan Verksamhetsplatser

Riksarkivets organisation och processområden 2017 

Ladda ner Riksarkivets organisationskarta som pdf

Vår verksamhet

Riksarkivet finns på 12 platser i landet och på många av dessa bedriver vi likartade verksamheter. För att uppnå enhetlighet och tydlighet som signalerar att vi är en sammanhållen myndighet har vi en matrisorganisation med processtyrning. Kärnverksamheten har delats upp i fyra processområden. Inom processerna sker utveckling och planering av hur verksamheten ska bedrivas medan linjeorganisationen ser till att arbetet genomförs. Vid avdelningar och enheter på Riksarkivet bedrivs också verksamheter som inte är processtyrda.

Normera och främja
I processområdet Normera och främja omfattas normeringsverksamheten, generella och myndighetsspecifika föreskrifter och beslut samt förvaltningsgemensamma specifikationer, FGS:er. Vidare ingår främjande av frågor om arkivhantering gentemot både offentlig och enskild sektor. Främjande sker främst genom information, vägledningar, kurser och konferenser.

Normering och främjande av offentlig informationshantering bedrivs främst på Avdelningen för offentlig informationshantering. Främjande av enskild arkivhantering bedrivs inom Nationella och Regionala divisionerna.

Utöva tillsyn och hantera leveranser
I processområdet behandlas frågor som rör hantering av leveranser av både statligt och enskilt arkivmaterial samt tillsyn och kontroll av regelefterlevnad hos statliga myndigheter och organ. Att tillsyn och leveranser hanteras i samma processområde ger oss bl.a. möjligheter att genom samordning av arbetssätt och metoder från bägge verksamheter höja kvalitén på de leveranser som vi tar emot.

Utövandet av tillsyn bedrivs på Tillsynsenheten vid Avdelningen för offentlig informationshantering. Mottagning av leveranser sker både inom Nationella och Regionala divisionerna.
 
Bevara och tillgängliggöra
Ett ändamålsenligt bevarande är en förutsättning för tillgängliggörandet och användningen av arkiv. I processområdet hanteras frågor om preventiva bevarandeåtgärder och konservering men också konvertering och migrering för att säkerställa livslängden på information oavsett medium. Vidare ingår processen redovisa och registrera arkiv för att underlätta sökbarheten och processen digitalisera som är en metod som kan användas både för att bevara och för att tillgängliggöra arkiv. Här ingår arbeten med att tillgängliggöra arkiv för vidareutnyttjande så långt som möjligt kostnadsfritt genom exempelvis öppna data samt främja kunskap om våra arkiv genom programverksamhet, utställningar och publikationer för olika målgrupper.

Bedrivs både inom Nationella och Regionala divisionerna samt inom Divisionen för verksamhetsstöd.

Tillhandahålla
I processområdet ingår utlämnande av arkivhandlingar i våra läsesalar runt om i landet men även att svara på förfrågningar som ställs via brev, e-post eller webbformulär.
Eftersom processområdet omfattar hantering av stora mängder förfrågningar finns det behov av kontinuerlig utveckling och förbättring av rutiner för att säkerställa ett tillhandahållande med användaren i fokus.

Verksamheten i processområdet bedrivs både inom Nationella och Regionala divisionerna samt inom Divisionen för verksamhetsstöd.

Stödprocesser
Utöver kärnverksamhetens processområden har vi samlat alla våra stödprocesser i ett processområde. Dessa bedrivs främst inom Administrativa divisionen och Divisionen för verksamhetsstöd.

 

Läs mer om våra tjänster kopplade till vår verksamhet här


Insynsråd

Vid myndigheten finns ett av regeringen utsett insynsråd med uppgift att utöva insyn i verksamheten och ge riksarkivarien råd. Insynsrådets ledamöter från den 1 januari 2017 till och med den 31 december 2019 är:

Inga-Lill Askersjö, justitieråd
Carl Eklund, hembygdsforskare
Maja Fjaestad, samhällspolitisk chef
Max Valentin, verkställande direktör
Olle Larsson, lektor och historiker

Riksarkivarien är ordförande i insynsrådet.
 

Ledningsgrupp

I Riksarkivets ledningsgrupp behandlas viktigare sakfrågor samt frågor av principiell eller övergripande natur inför riksarkivariens beslut. Ledningsgruppen består utöver riksarkivarien av divisionscheferna, vissa processområdesansvariga och avdelningschefer, stabschefen samt kommunikationsstrategen.

Karin Åström Iko, riksarkivarie, ordförande
Gunilla Nordström, stabschef
Anna Cedemar, chef Administrativa divisionen och processområdesansvarig för Stödprocesser
Eva-Marie Sahlin, chef Regionala divisionen
Anna-Karin Hermodsson, tillförordnad chef Nationella divisionen och säkerhetschef
Rolf Källman, chef Divisionen för verksamhetsstöd
Peter Sivervall, chef Avdelningen för offentlig informationshantering och processområdesansvarig för Normera och främja
Jan Östergren, chef Avdelning Landsarkivet i Visby och processområdesansvarig för Bevara och Tillgängliggöra
Björn Asker, chef Avdelning Marieberg och vetenskaplig samordnare
Helena Långström, kommunikationsstrateg

På sidan för nyckelpersoner finns kontaktuppgifter till chefer inom Riksarkivet

 

Sidan publicerad: 2013-03-04 | Sidan senast uppdaterad: 2017-01-12