Inhämtning av synpunkter på förslag till Riksarkivets tillämpning av FGS Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad) för överlämnande till Riksarkivet

Riksarkivet önskar att få in synpunkter och kommentarer på ett förslag till tillämpning av FGS Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad) för överlämnande till Riksarkivet.

Det är öppet för alla som vill att lämna synpunkter och kommentarer på förslaget även om det främst riktar sig till leverantörer av arkivredovisningssystem samt statliga myndigheter och organ som ska följa Riksarkivets föreskrifter om arkivredovisning.

Sista datum för att inkomma med synpunkter och kommentarer är den 5 april 2024. Vänligen ange Dnr RA-KS 2024/184 i svaret.

Kommentarer och synpunkter skickas till: registrator@riksarkivet.se

Förslaget utgörs av följande dokument:

  1. Missiv
  2. UTKAST_Riksarkivets_tillampning_av_FGS_Arkivredovisning_VB_overlamnande_2024-01-30
  3. UTKAST_Exempel_RA_EAC_2024-01-30
  4. UTKAST_Exempel_RA_EAD_2024-01-30

Remissammanställningar

Remissammanstallning FGS Databas Alt 2

Remissammanställning FGS Databas Alt 1

Remissammanställning FGS Personal

Remissammanställning FGS Arkivredovisning

Testdokumentation

Testdokumentation FGS Databas Alt 2

Ansvarig för sidan/kontakt 
Tomas Wallin