Söker du andra myndigheters allmänna handlingar som förvaras av Riksarkivet använder du istället beställningsformulären på sidorna Beställ uppgifter och kopior

Information om Riksarkivet organisation och verksamhet finns på sidorna Om oss

 

Offentliga handlingar och sekretessbestämmelser

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar men ibland kan rätten begränsas av offentlighets- och sekretesslagen. De bestämmelser som vanligen tillämpas i Riksarkivets myndighetsarkiv är sekretess till skydd för uppgift om enskilds personliga förhållanden, för enskild i personaladministrativ verksamhet, för enskild i biblioteksverksamhet samt upphandling, säkerhets- eller bevakningsåtgärder och skydd för rikets säkerhet.

Vid förfrågningar rörande arkiv som förvaras av Riksarkivet och som innehåller uppgifter som kan omfattas av sekretess  kan den inkomna frågan om arkivet omfattas av sekretess enligt 11 kap. 6 § OSL.

 

Riksarkivets allmänna handlingar, deras användning och sökmöjligheter

Riksarkivet utbyter varje månad ekonomi- och löneuppgifter, digitalt via internetöverföring, med andra myndigheter som Arbetsgivarverket, Ekonomistyrningsverket, Försäkringskassan, Kammarkollegiet, Riksgälden, Skatteverket, Statens Pensionsverk, Statens servicecenter och Statistiska centralbyrån samt med banker.

Vissa allmänna handlingar är publicerade vår webbplats och går att ta del av direkt, exempelvis:

Digitala register och digitala handlingar kan i viss mån tillhandahållas via datorer i Riksarkivets läsesals-/forskarexpeditioner i Lund, Göteborg, Visby, Vadstena, Stockholm, Täby, Uppsala, Härnösand och Östersund.

Mer information om Riksarkivets allmänna handlingar, deras användning och sökmöjligheter lämnas av Riksarkivets registratur som nås via Riksarkivets växel 08-476 70 00 eller e-post till riksarkivet[at]riksarkivet.se.

 

Databaser och system som innehåller myndighetens allmänna handlingar

Riksarkivets diarie- och ärendehanteringssystem innehåller sökregister över diarieförda ärenden och registrerade handlingar.

På RIksarkviets webbplats finns digitala register och databaser över de arkivbestånd som Riksarkivet förvarar. I Digitala forskarsalen kan du ta del av kyrkböcker, kartor, skattelängder, militära rullor, bouppteckningar, lagfartsregister, fotografier m.m. Det finns ca 70,5 miljoner inskannade arkivhandlingar här och flera databaser. Uppgifterna är tillgängliga via https://sok.riksarkivet.se/digitala-forskarsalen

Riksarkivets arkivinformationssystem innehåller arkivförteckningar och uppgifter om de arkiv Riksarkivet förvarar. Uppgifter i registret är tillgängliga via Nationell ArkivDatabas (NAD) https://sok.riksarkivet.se/nad. Lån av handlingar till Riksarkivets läsesalar handläggs i Riksarkivets digitala beställningssystem.

Riksarkivets biblioteks bestånd och utlåning hanteras i ett bibliotekssystem. Sökning i bibliotekskatalogen kan göras via Libris http://libris.kb.se/.

De sociala medier som Riksarkivet använder listas på sidan Riksarkivet i sociala medier

Administrativ information förvaras i verksamhetsplaneringssystem, upphandlingssystem, ekonomisystem, faktureringssystem, rekryteringssystem, löne- och personaladministrativt system, tidrapporteringssystem, e-postsystem, behörighetsadministrativt system och Riksarkivets intranät.

Förteckning över information tillgänglig för vidareutnyttjande finns på sidan Nedladdningsbara datamängder Nedladdningsbara datamängder - Riksarkivet

 

Behandling av personuppgifter

Information om hur Riksarkivet behandlar personuppgifter finns på sidan Så behandlar Riksarkivet personuppgifter Så behandlar Riksarkivet personuppgifter - Riksarkivet

Riksarkivet har inte tillstånd att sälja personuppgifter enligt författning eller regeringsbeslut och ingen försäljning av personuppgifter sker.

 

Riksarkivets arkivredovisning

Redovisningen över Riksarkivets myndighetsarkiv är ett styr- och sökmedel till Riksarkivets verksamhetsinformation (allmänna handlingar). Från 2022 redovisas myndighetsarkivet sk. verksamhetsbaserad arkivredovisning som innebär att utöver redovisning av informationens förvaring, beskrivs även sambanden mellan verksamheten och informationen som avsätts under verksamhetens genomförande. Redovisningen består av följande sammanställningar:

Läsanvisningar

Innehåller uppgifter om hur verksamhetsinformation kan sökas och beskriver arkivredovisningens olika sammanställningar.

Arkivbeskrivningar

Beskriver Riksarkivets arkivbildning t ex gallringsbestämmelser och sökmedel till arkivet.

Verksamhetsbeskrivningar

Används för att identifiera var verksamhetsinformation inkommer, upprättas och hanteras. Verksamhetsbeskrivningarna omfattar klassificeringsstrukturer med verksamhetsområden och arbetsprocesser samt textbeskrivningar över processerna.

Arkivförteckningar

Används för att söka uppgifter om arkivets verksamhetsinformation. Förteckningarna beskriver vilken information som förekommer i verksamheten samt hur den hanteras och förvaras. Utvecklingsarbete pågår, ingen fastställd arkivförteckning finns.

Placeringsregister

används internt för att kontrollera förvaring av verksamhetsinformationen. Registren redovisar endast information som tagits om hand för bevarande. Utvecklingsarbete pågår, inget fastställt register finns.

 

Ta del av handlingar i Riksarkivets myndighetsarkiv

Vill du ta del av handlingar i Riksarkivets myndighetsarkiv kontaktar du riksarkivet[at]riksarkivet.se eller Riksarkivet, Box 7223, 18713 Täby. Ange så detaljerad information som möjligt om de handlingar du vill ta del av. Vid beställning av kopior kan en avgift tas ut.

Vill du ta del av Riksarkivets allmänna handlingar i läsesal så kan det göras i Riksarkivets lokaler i Täby (Arninge). Kontakta oss i god tid för överenskommelse om tidpunkt, vi kan inte garantera framtagning en viss dag om inte förhandsbeställning gjorts. Att ta del av allmänna handlingar på plats är kostnadsfritt.

 

Äldre avslutade arkiv från Riksarkivet verksamhet – Riksarkivets ämbetsarkiv och myndighetsarkiv

I Riksarkivets egna avslutade arkiv finns handlingar från 1600-talet till och med 2021.

Till och med år ca 1966

De allra äldsta handlingarna kan beställas via beställningsformulär på sidan Övrig beställning, övriga myndigheter. Vid beställning av kopior kan en avgift tas ut.

Handlingar t o m ca 1966 kan också beställas fram för läsning i läsesalen i Stockholm)

ca 1966-2009

Riksarkivets handlingar från åren ca 1967-2009 finns redovisade i Riksarkivets ämbetsarkivs yngre del. Här kan du söka i arkivet

Vid rubriken "Villkorsanm" finns information om hur det går till att ta del av handlingarna i arkivet.

2010-2021

Riksarkivets handlingar från åren 2010-2021 finns redovisade i Riksarkivets myndighetsarkiv. Här kan du söka i arkivet

Vid rubriken "Villkorsanm" vid respektive delarkiv finns information om hur det går till att ta del av handlingarna i arkivet.