Söker du andra myndigheters allmänna handlingar som förvaras av Riksarkivet använder du istället beställningsformulären på sidorna Beställ kopior och undersökningsuppdrag

Information om Riksarkivets organisation och verksamhet finns på sidorna Om oss

Offentliga handlingar och sekretessbestämmelser

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar men ibland kan rätten begränsas av offentlighets- och sekretesslagen. De bestämmelser som vanligen tillämpas i Riksarkivets myndighetsarkiv är sekretess till skydd för uppgift om enskilds personliga förhållanden, för enskild i personaladministrativ verksamhet, för enskild i biblioteksverksamhet samt upphandling, säkerhets- eller bevakningsåtgärder och skydd för rikets säkerhet.

Vid förfrågningar rörande arkiv som förvaras av Riksarkivet och som innehåller uppgifter som kan omfattas av sekretess  kan den inkomna frågan om arkivet omfattas av sekretess enligt 11 kap. 6 § OSL.

Riksarkivets allmänna handlingar, deras användning och sökmöjligheter

Riksarkivet utbyter varje månad ekonomi- och löneuppgifter, digitalt via internetöverföring, med andra myndigheter som Arbetsgivarverket, Ekonomistyrningsverket, Försäkringskassan, Kammarkollegiet, Riksgälden, Skatteverket, Statens Pensionsverk, Statens servicecenter och Statistiska centralbyrån samt med banker.

Vissa allmänna handlingar är publicerade vår webbplats och går att ta del av direkt, exempelvis:

Digitala register och digitala handlingar kan i viss mån tillhandahållas via datorer i Riksarkivets läsesals-/forskarexpeditioner i Lund, Göteborg, Visby, Vadstena, Stockholm, Täby, Uppsala, Härnösand och Östersund.

Mer information om Riksarkivets allmänna handlingar, deras användning och sökmöjligheter lämnas av Riksarkivets registratur som nås via Riksarkivets växel 010-476 70 00 eller e-post till riksarkivet[at]riksarkivet.se.

Databaser och system som innehåller myndighetens allmänna handlingar

Riksarkivets diarie- och ärendehanteringssystem innehåller sökregister över diarieförda ärenden och registrerade handlingar.

På Riksarkivets webbplats finns digitala register och databaser över de arkivbestånd som Riksarkivet förvarar. I Digitala forskarsalen kan du ta del av kyrkböcker, kartor, skattelängder, militära rullor, bouppteckningar, lagfartsregister, fotografier m.m. Det finns ca 70,5 miljoner inskannade arkivhandlingar här och flera databaser.

Riksarkivets arkivinformationssystem innehåller arkivförteckningar och uppgifter om de arkiv Riksarkivet förvarar. Uppgifter i registret är tillgängliga via Nationell ArkivDatabas (NAD). Lån av handlingar till Riksarkivets läsesalar handläggs i Riksarkivets digitala beställningssystem.

Riksarkivets biblioteks bestånd och utlåning hanteras i ett bibliotekssystem. Sökning i bibliotekskatalogen kan göras via Riksarkivets bibliotekskatalog eller Kungliga bibliotekets söktjänst Libris

De sociala medier som Riksarkivet använder listas på sidan Riksarkivet i sociala medier

Administrativ information förvaras i verksamhetsplaneringssystem, upphandlingssystem, ekonomisystem, faktureringssystem, rekryteringssystem, löne- och personaladministrativt system, tidrapporteringssystem, e-postsystem, behörighetsadministrativt system och Riksarkivets intranät.

Förteckning över information tillgänglig för vidareutnyttjande finns på sidan Nedladdningsbara datamängder

Behandling av personuppgifter

Information om hur Riksarkivet behandlar personuppgifter finns på sidan Så behandlar Riksarkivet personuppgifter.

Riksarkivet har inte tillstånd att sälja personuppgifter enligt författning eller regeringsbeslut och ingen försäljning av personuppgifter sker.

Riksarkivets arkivredovisning

Redovisningen över Riksarkivets myndighetsarkiv är ett styr- och sökmedel till Riksarkivets verksamhetsinformation (allmänna handlingar). Från 2022 redovisas myndighetsarkivet i en så kallad verksamhetsbaserad arkivredovisning som innebär att utöver redovisning av informationens förvaring, beskrivs även sambanden mellan verksamheten och informationen som avsätts under verksamhetens genomförande. Redovisningen består av följande sammanställningar:

Läsanvisning

Innehåller uppgifter om hur verksamhetsinformation kan sökas och beskriver arkivredovisningens olika sammanställningar.

Läsanvisning (pdf)

Arkivbeskrivning

Beskriver Riksarkivets arkivbildning till exempel gallringsbestämmelser och sökmedel till arkivet.

Arkivbeskrivning (pdf)

Verksamhetsbeskrivning

Används för att identifiera var verksamhetsinformation inkommer, upprättas och hanteras. Verksamhetsbeskrivningarna omfattar klassificeringsstrukturer med verksamhetsområden och arbetsprocesser samt textbeskrivningar över processerna.

Processbeskrivningar (pdf)

Arkivförteckning

Används för att söka uppgifter om arkivets verksamhetsinformation. Arkivförteckningen beskriver vilken information som förekommer i verksamheten samt hur den hanteras och förvaras.

Placeringsregister

Används internt för att kontrollera förvaring av verksamhetsinformationen. Registren redovisar endast information som tagits om hand för bevarande.

Ta del av handlingar i Riksarkivets myndighetsarkiv

Vill du ta del av handlingar i Riksarkivets myndighetsarkiv kontaktar du riksarkivet[at]riksarkivet.se eller Riksarkivet, Box 7223, 18713 Täby. Ange så detaljerad information som möjligt om de handlingar du vill ta del av. Vid beställning av kopior kan en avgift tas ut.

Vill du ta del av Riksarkivets allmänna handlingar i läsesal så kan det göras i Riksarkivets lokaler i Täby (Arninge). Kontakta oss i god tid för överenskommelse om tidpunkt, vi kan inte garantera framtagning en viss dag om inte förhandsbeställning gjorts. Att ta del av allmänna handlingar på plats är kostnadsfritt.

Äldre handlingar från Riksarkivet verksamhet

Riksarkivets avslutade egna arkiv finns sökbara i Nationell Arkivdatas (NAD). Vid rubriken "Villkorsanm" i respektive delarkiv finns information om hur det går till att ta del av handlingarna i arkivet.

Handlingar från åren 2010–2021

Riksarkivets handlingar från åren 2010–2021 finns redovisade i Riksarkivets myndighetsarkiv. Här kan du söka i arkivet

Handlingar från tiden 1 juli 1966–2009

Riksarkivets handlingar från åren ca 1966–2009 finns redovisade i Riksarkivets ämbetsarkivs yngre huvudarkiv. Här kan du söka i arkivet

Handlingar från tiden före 1 juli 1966

Riksarkivets allra äldsta handlingar finns redovisade i Riksarkivets ämbetsarkivs äldre huvudarkiv, med flera delarkiv. Här kan du söka i arkiven och beställa fram för läsning i läsesalen i Stockholm.

Det går att beställa kopior av handlingar i Riksarkivets ämbetsarkivs äldre huvudarkiv via sidan Beställ kopior och undersökningsuppdrag. Använd formuläret "Övriga myndigheter" som finns under rubriken "Uppgifter ur myndighetsarkiv". Vid beställning av kopior kan en avgift tas ut.