Hur kom det sig att arbetaren Johan Gustaf Andersson hade varit otrogen mot sin hustru Johanna? Den fjärde april 1899 stod han inför Visby rådhusrätt och förklarade sig. Protokollet berättar om ett olyckligt äktenskap.


 
 

bild ur dombok 

 

[…] Till närmare utredning i målet anhåller kdeombudet om vittnesförhör med poliskonstaplarne Johan Peter Jakobsson och Karl Adolf Sverker, hvilka lämnas ojäfvade och få aflägga vittnesed, om hvars vikt de erinras,

 

 

 

 

bild ur dombok 

hvarefter de höras i hvarandras frånvaro och berätta:
 
1o Jakobsson: att sdn under loppet af den sista vintern för vittnet omtalat, att han haft olofligt umgänge med ogifta Anna Johansson här i staden, hvilken härigenom blifvit hafvande: samt att dessa uppgifter bekräftats af Anna Johansson, då vt sedermera sammanträffat med henne, hvarvid vt af hennes utseende tydligen kunnat märka, att hon befunnit sig i havande tillstånd.
 
2o Sverker: att då vt en afton under den sist förflutna veckan sammanträffat med sdn i ofvan bemälda Anna Johanssons bostad, de båda sist nämnda för vt uppgifvit, att de haft köttsligt umgänge med hvarandra, hvarjämte Anna Johansson, som synbarligen varit hafvande, förklarat, att sdn vore fader till hennes foster: samt att vt ofta sett sdn komma ut från Anna Johanssons bostad.

Berättelserna upprepas för och vidhållas af vittnena.
 
sdn vitsordar vittnesmålen, hvarjämte han på fråga uppgifver: att parterna sedan 5 år tillbaka lefvat åtskilda: att de under sistlidna år blifvit för oenighet i äktenskapet varnade så väl af pastor som inför kyrkorådet: att kden, som under de sista 5 åren varit och fortfarande är bosatt å Suderbys i Vesterhejde socken, flera gånger av sdn uppmanats att flytta till honom men ej kunnat härtill förmås och, sedan parterna i februari 1898 första gången blifvit af pastor varnade, icke vidare velat tala vid sdn: att ofvan bemälda Anna Johansson, som på hösten 1897 flyttat hit till staden, under den därpå följande vintren enligt öfverenskommelse med sdn börjat laga hans mat samt biträda honom med hvarjehanda bestyr men dock ej sammanbott med sdn utan alltjämt haft egen bostad där sdn plägat intaga sina måltider: samt att denna bekantskap föranledt uppkomsten af ett brottsligt umgänge emellan sdn och Anna Johansson, hvilket förhållande sedermera alltjämt fortfarit.

 

Källa: Visby rådhusrätts och magistrats arkiv volym AIC:52, Domböcker i brottmål 1899 (Landsarkivet i Visby)

 

foto av kvinna som utför hushållsarbete 

 

 

 

 

 

Hushållsarbete 1919 (bilden beskuren). Foto: Okänd. Stockholms Stadsmuseum, fotonummer Fa 50619.

 

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg