I fyrahundra år har Riksarkivet byggt upp sina samlingar. Dammiga gamla luntor som numera knappt ens går att läsa bestod en gång i tiden av nya, oskrivna blad. Där nedtecknades information som var viktig och aktuell. Det fungerade precis som idag, även om vi använder datorer istället för bläck och fjäderpenna.

Ser man tillbaka på de gångna århundradena är mycket förvillande likt. Den samtid som arkiven speglar har förändrats sedan Axel Oxenstierna, men utmaningarna för samhället är desamma. Krig och flyk-
tingströmmar präglar dåtid såväl som nutid. Statens behov av att ha kontroll över människor syns både i 1600-talets skattelängder och moderna dataregister. Men en annan sak är också tydlig. Hur mycket historia som än samlats i arkiven har Riksarkivets verksamhet alltid handlat om framtiden. Över århundradena har Riksarkivet har ständigt blickat framåt. Hur ska vi kunna bevara arkiven för kommande generationer? Vad vill framtida arkivbesökare veta om samhället
av idag?

I den här utställningen presenteras Riksarkivet i sin samtid under de sekler som gått sedan 1618. Den innehåller några av alla dokument om världshändelser och enskilda människoöden som fyller de åttio hyllmilen i våra depåer. Genom dem skapar vi oss en bild av det förflutna – precis som man om hundra år kommer se på vår tid utifrån vad vi lämnat efter oss i arkiven.

 

1618

Ute i Europa inleds det stora krig som i historieböckerna kallas för det trettioåriga kriget. Efter decennier av stora slag, till synes ändlösa fälttåg och hänsynslös plundring av civilbefolkningen runt om i Europa blev resultatet en fred där gränserna dras upp för det moderna Europa, både politiskt och religiöst. Spåren av storpolitik och 1600-talets många krig ser vi i arkivet, men där speglas också vanliga människors öden. Deras namn fyller sidorna i mantalslängder, soldatrullor och dödböcker.

"Riksens archivum" omnämns för första gången år 1618, i Axel Oxenstiernas kansliordning. Arkivet får då definierade uppgifter och egen personal. Själva arkivet är dock inte egentligen någon nyhet. Redan på Gustav Vasas tid hade kistor med dokument förvarats i slottet Tre Kronors kalla och fuktiga valv. Men många brev och dokument som är betydligt äldre än så finns i Riksarkivet. Våra samlingar innehåller nära tusen år av historia.

1718

Det tidiga sjuttonhundratalet innebar för Sverige två decennier av krig, hungersnöd och pest. Många människor fick sätta livet till på slagfältet, av svält och av sjukdomar. Tusentals flydde undan den ryska ockupationen av Finland och de baltiska provinserna, och i Ryssland väntade svenska krigsfångar i många år på att få komma hem igen. Som en slags kulmen på kriget blir Karl XII skjuten, men ändå tar det ytterligare ett par år innan freden är sluten.

Trots att Stora nordiska kriget under många år satte sin prägel på landet är det här en tid av kontraster. Soldater i fält klagar över det maskätna brödet de tvingas äta, samtidigt som andra klär sig i stora peruker, bor i barockpalats och omger sig med vackra konstföremål gjorda av ädla metaller.

Även för Riksarkivet är det här en dramatisk tid. Många viktiga dokument gick förlorade i den stora slottsbranden 1697, och det tog många år att få ordning i de provisoriska lokaler som arkivet evakuerats till. Än värre blev det vid slaget vid Poltava 1709, då hela det kungliga fältkansliets arkiv brändes upp för att inte riskera att falla i ryssarnas händer.

1818

I början av artonhundratalet inleds en ny dynasti, den Bernadotteska. Karl XIV Johan kröns år 1818 till kung, men det är över ett Sverige som inte längre ser ut på samma sätt som förut. Från 1809 tillhör Finland inte längre Sverige, och från 1815 inte heller svenska Pommern. Istället är Sverige nu i union med Norge.

I början av artonhundratalet finns Riksarkivet i det nybyggda kungliga slottet i Stockholm, där också den nya kungen bor. För Riksarkivet var förlusten av Finland en stor händelse på ett alldeles särskilt sätt. Enligt fredstraktaten skulle arkivhandlingar som rörde Finland skulle överlämnas dit, till det nya så kallade storfurstendömet. För Riksarkivet var det ett stort arbete att skilja ut vilka handlingar som skulle komma att bilda grunden för det nya finska Riksarkivet.

1918

En lång tid av oro och krig närmar sig sitt slut. Första världskriget är över och runt om i världen börjar kartorna ritas om. I Ryssland har revolutionen genomförts och många länder utropar sig som själv- ständiga. Ett av dem är Finland.

De svåra tiderna tar dock inte slut med kriget. I många länder rasar ekonomin samman, så att pengarna nästan helt tappar sitt värde. I Sverige fortsatte ransoneringen av varor som socker, mjöl och kaffe fram till 1919, även om de stora hungerkravallerna under 1917 hade avtagit. Nu börjar dessutom spanska sjukan sprida sig i landet. Fram till 1920 krävde denna influensaepidemi många miljoner människoliv världen över.

Även för Riksarkivet hade mycket förändrats under det gångna seklet. Istället för att vara en del av Kungl. Maj:ts kansli, blev Riksarkivet 1878 ett självständigt ämbetsverk. Nu finns också ett antal landsarkiv, även om det dröjer ännu ett sekel innan de blir en del av Riksarkivet.

2018

Om hundra år kommer man att kunna läsa i arkiven om sådant som händer idag. Liksom i gångna tider kommer krig och internationell storpolitik att ha lämnat sitt avtryck. Man kommer också att kunna hitta information om helt vanliga människor, oavsett om de är födda i Sverige eller nyligen kommit hit.

Precis som för fyra hundra år sedan finns det för Riksarkivet många utmaningar och problem att lösa. Men även om världen hela tiden förändrats om man jämför mellan seklerna, är det mer än någonsin som skiljer det senaste århundradet från alla de tidigare i Riksarkivets historia.

Idag är informationen digital och färdas obehindrat i de globala nätverken. De hemligaste dokumenten kan man inte längre låsa in i en arkivkista i ett mörkt valv i slottet. Samtidigt finns det så oerhört stora mängder information att den är omöjlig att överblicka. Vad av allt detta ska bevaras? Och hur ska det gå till? Det är frågor som Riksarkivet måste ta ställning till. Framtidens arkiv skapas av det arbete som utförs idag.