Riksarkivet får med stöd av arkivförordningen (1991:446) meddela föreskrifter inom flera områden som har med arkivhantering och materialets beständighet att göra. Till exempel kan Riksarkivet meddela föreskrifter om:

  • godkännande och märkning av skrivmateriel och förvaringsmedel, (2 §)
  • materiel och metoder med hänsyn till behovet av beständighet, (2 §)

Som ett led i vårt utvecklings- och normeringsarbete deltar vi inom olika kommittéer och standardiseringsorgan för att få insyn och inflytande i kommande standarder inom arkiv och informationshantering.

 

Nationell standardisering

För närvarande deltar Riksarkivet i följande Tekniska kommittéer som arbetar med standardisering inom SIS:

TK 546 Ledningssystem för verksamhetsinformation

 

Internationell standardisering

Riksarkivet deltar i det internationella standardiseringsarbetet, både inom ISO och inom särskilda professionsorgan som ICA (International Council on Archives), SAA (Society of American Archivist), DLM-forum (Document Lifecycle Management Forum) och RLG (Research Library group).

Exempelvis har RLG utarbetat riktlinjer för så kallade Trusted Repositories, där tanken är att institutioner som lever upp till högt ställda och standardiserade krav på långtgående digitalt bevarande ska kunna certifiera sig. Riksarkivet undersöker möjligheterna för en framtida certifiering.
ICA har utvecklat de facto-standarder för att beskriva arkivmaterial och arkivbildarinformation. Vidare finns utvecklade de facto-standarder som hanterar allt från frågor om systemstrukturer till kopplingen mellan metadata och digitala bevarandeobjekt.

 

Standardiseringsarbete inom Society of American Archivists (SAA)

Den amerikanska arkivorganisationen SAA arbetar med några av de de-facto standarder som används för utbyte av arkivinformation mellan arkivinstitutioner. Varje år genomför man ett årsmöte, där de ansvariga arbetsgrupperna för utbytesformaten samtidigt möts för gemensamma möten. Det ges även tillfällen för arbetsgrupperna att under årsmötet informera om sitt arbete. Riksarkivets medarbetare Karin Bredenberg som deltar i arbetet och dessa möten skriver varje år en rapport om både arbetsgruppsmöten och själva konferensen.

Ta del av rapporterna här.