Det finns en RA-FS som omfattar allmänna regler, oavsett medium, för alla områden inom myndigheternas arkivhantering, nämligen Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter, RA-FS 1991:1 (ändr. 1997:4, 2008:4 och 2012:1). Regler finns här om allt från avgränsning och organisation av arkiv till arkivredovisning och gallring samt framställning, förvaring, skydd och överlämnande av handlingar.

Övriga föreskrifter i serien RA-FS förtydligar och kompletterar de allmänna reglerna inom olika områden. Föreskrifterna kan grupperas på följande sätt:

  • Mediespecifika föreskrifter är regler för handlingar på olika typer av medier. Det finns exempelvis föreskrifter om elektroniska handlingar, handlingar på papper och handlingar på mikrofilm.
  • Föreskrifter med tekniska krav behandlar tekniska krav för olika medier, exempelvis krav på bevarandeformat för elektroniska handlingar eller krav på arkivbeständigt papper. De mediespecifika föreskrifterna och föreskrifterna med tekniska krav ska alltid läsas tillsammans.
  • Föreskrifter om arkivlokaler finns i en särskild RA-FS om planering, utförande och drift av arkivlokaler (RA-FS 2013:4).
  • Generella gallringsföreskrifter i serien RA-FS är i regel sådana som behandlar allmänt förekommande handlingar som finns hos alla eller många statliga myndigheter. Inom stödverksamheter finns föreskrifter om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse samt av ekonomi-, personal-, upphandlings- och ansökningshandlingar. Inom kärnverksamheter finns föreskrifter för handlingar inom forskning, EU-samarbete samt för handlingar inom universitet och högskolor. Hur myndigheterna tillämpar de generella föreskrifterna i sin verksamhet ska dokumenteras genom exempelvis ett tillämpningsbeslut.
    I serien RA-FS ingår även allmänna råd om registrering och allmänna råd för kommuner och landsting.

Sök RA-FS i databasen 

Kronologisk förteckning över samtliga gällande RA-FS:ar kan genereras ur databasen genom att kryssa i rutan Sök giltiga författningar i Avancerad sök-läge.