Riksarkivet är en statlig förvaltningsmyndighet under Kulturdepartementet och har ett särskilt ansvar för den statliga arkivverksamheten och arkivvården i Sverige. Riksarkivets uppdrag regleras i arkivlagen, arkivförordningen och i vår instruktion (Förordning med instruktion för Riksarkivet) samt i årliga regleringsbrev med specifika uppdrag. Riksarkivet ska också leva upp till de övergripande målen för den nationella kulturpolitiken.

Läs mer om vad vi gör och hur vi arbetar på sidan Organisation

 

Vår vision

Alla ska förstå arkivens vitala betydelse för demokrati och öppenhet, den enskildes rättssäkerhet och kunskapsutvecklingen i samhället. I arkiven finns källorna till vår historia och redskapen för att förstå samtiden. Genom att göra arkiven tillgängliga hävdar Riksarkivet allas rätt till det gemensamma kulturarvet.

 

Vårt uppdrag

Vårt huvuduppdrag är att säkerställa samhällets behov av en långsiktig informationsförsörjning som garanterar innehåll, sammanhang och äkthet. Arkiv bevaras för att användas och en ökad användning är vår främsta drivkraft. Därför sätter vi användarna och användbarheten i centrum när vi beskriver och vårdar arkiven, när vi gör dem tillgängliga eller när vi reglerar hur de ska hanteras.

 

Våra strategiska inriktningsmål

Riksarkivets verksamheter är samhällsrelevanta och genomsyras av öppenhet, tydlighet, engagemang och långsiktighet, vilket återspeglas i våra strategiska inriktningsmål.

Med kompetens leder Riksarkivet utvecklingen i arkivsamhället.
Vi har en bred överblick över arkivverksamheten såväl nationellt som internationellt och ett väl utvecklat samarbete med aktörer inom alla samhällssektorer i Sverige och utomlands. Vi är en eftersökt samarbetspartner och en institution som värderas högt.

Riksarkivet ska öka användningen av arkiv genom att utgöra en vital och öppen arena för kultur, forskning och kunskapsutveckling.
Vi är en viktig del av forskningens infrastruktur och vi förädlar arkivens användbarhet genom att utnyttja teknik, ha ett pedagogiskt förhållningssätt och utveckla kreativa partnerskap.

Riksarkivet är en tydlig och strategisk resurs för samhällets informationshantering och främjar insyn, rättsäkerhet och demokrati.
Vi är en självklar resurs för den offentliga förvaltningen i frågor rörande informationshantering och vi prioriterar områden som bidrar till en god offentlighetsstruktur. Vi är också en strategisk resurs för hela samhällets informationsförsörjning genom att våra regler efterlevs och får spridning.

Riksarkivets arkiv är tillgängliga och det långsiktiga bevarandet av kulturarvet är säkerställt.
Tillgången till arkivens innehåll är säker, enkel och snabb. Den digitala informationen tillhandahålls kostnadsfritt och vidareutnyttjande och förädling av den stöds och uppmuntras. Genom digitala tjänster och öppen data sker en ökad självbetjäning. Vi bevarar och vårdar arkivinformationen rationellt och effektivt så att innehåll och sammanhang säkras.

Riksarkivet möter samhällets behov med lyhördhet och har en service till allmänheten med effektivitet och hög kvalitet.
Genom ett utvecklat digitalt stöd och effektiva kanaler besvarar vi frågor om och ur våra mottagna arkiv. Vi har tydliga serviceåtaganden mot våra användare.

 

Läs mer om våra uppdrag på sidan Regeringsuppdrag

Ansvarig för sidan/ kontakt
Staben
Sidan publicerad: 2013-03-04 | Sidan senast uppdaterad: 2017-01-27