Fr.o.m. 1 januari 2013 sker denna bidragsgivning genom myndighetsbeslut efter samråd med Samarbetsrådet för enskilda arkiv vid Riksarkivet. (Riksarkivets nämnd för enskilda arkiv som fördelade statligt stöd till enskild arkivverksamhet i landet har upphört i och med övergången till kultursamverkansmodellen.)

Samarbetsrådet för enskilda arkiv vid Riksarkivet

Samarbetsrådet för enskilda arkiv är ett nationellt samverkans- och samrådsorgan som inrättades 2013. Rådet ska genom samarbete mellan Riksarkivet och den enskilda arkivsektorns organisationer främja utvecklingen av enskild arkivverksamhet och bevarande av för kulturarvet betydelsefulla enskilda arkiv i landet. Rådet utgör ett forum för informations- och meningsutbyte samt i förekommande fall för nationell samordning. Vidare fungerar samarbetsrådet som samrådsorgan när det gäller Riksarkivets bidragsgivning till enskilda arkiv. Rådet består av riksarkivarien som är ordförande och åtta andra ledamöter enligt följande:

Ordförande: Karin Åström Iko, Riksarkivarie

Ledamöter

  • Riksarkivet:  Maud Almström-Blom, samordnare f. enskilda arkiv, Nationella divisionen, Katalin Gere, processansvarig för enskild arkivverksamhet, Eva-Marie Sahlin, divisionschef Regionala divisionen
  • Folkrörelsernas arkivförbund (FA): Per Lundin, arkivchef Blekingearkivet,  Anna Ketola, arkiv- och verksamhetschef Skånes arkivförbund, Torgny Larsson, ordförande för FA
  • Näringslivsarkivens förening (NAF): Christina Sirtoft Breitholtz, arkivchef Arkiv Västmanland, ordförande för NAF, Yvonne Bergman, arkivchef Arkivcentrum Örebro län. För konstituerande mötesprotokoll och arbetsordning se nedan.

Stöd som kan sökas

  • Bidrag som lämnas enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet som för närvarande omfattar endast Föreningsarkiven i Stockholms län och Föreningen Stockholms Företagsminne .
  • Bidrag till institutioner och organisationer med verksamheter av rikskaraktär vilka inte omfattas av kultursamverkansmodellen avseende statens bidragsgivning till regional kulturverksamhet. (Institutioner med offentlig huvudman är inte berättigade till bidrag från Riksarkivet.)

Vissa arkiv kan inte längre få stöd från Riksarkivet

Med undantag av Stockholms län har alla regioner/län anslutit sig till kultursamverkansmodellen. Regionala arkiv, de inom Stockholms län undantagna, är således inte längre berättigade till bidrag från Riksarkivet. De kan söka statligt verksamhetsbidrag genom sina respektive region/län hos Statens Kulturråd. Institutionerna kan även söka utvecklingsbidrag direkt hos Statens Kulturråd för strategiska utvecklingsinsatser av nationellt intresse. Tidsbegränsat utvecklingsbidrag får endast lämnas till sådan verksamhet som också får bidrag från landsting, kommun eller annan huvudman. Se Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Bidragsgivningen avseende 2017 och tidigare

Riksarkivets bidragsgivning framgår av besluten nedan.

Bidragsgivningen avseende 2018

Datum för sista ansökningsdag avseende statsbidrag är den 15 december 2017. Ansökan ska skickas till Riksarkivet, Att: Katalin Gere, Box 12541, 102 29  Stockholm.

Ansökningsblankett

Ansökningsformulär

Beslut om bidragsfördelning och Samarbetsrådets protokoll

Samarbetsrådets protokoll 2017-09-08.pdf

Samarbetsrådets protokoll 2017-01-26

RB bidrag enskilda arkiv 2017-01-27

Samarbetsrådets protokoll 2016-10-14

Samarbetsrådets protokoll 2016-01-29

RB bidrag enskilda arkiv 2016-01-29

RB bidrag enskilda arkiv 2015-01-30

Samarbetsrådets protokoll 2015-01-30

RB bidrag enskilda arkiv 2014-01-31

Samarbetsrådets protokoll 2014-01-31

RB bidrag enskilda arkiv 2013-02-05

Samarbetsradet Protokoll 2013-02-01.pdf

Samarbetsradet Arbetsordning 2013.pdf

Enskilda nämndens protokoll


Protokoll från enskilda nämndens möte 31 januari 2012

Protokoll från enskilda nämndens möte 4 oktober 2011

Protokoll från enskilda nämndens möte, 20 januari 2011

Protokoll från enskilda nämndens möte, 30 september 2010

Protokoll från enskilda nämndens möte, 28 januari 2010

Protokoll från enskilda nämndens möte, 1 oktober 2009

Protokoll från enskilda nämndens möte, 28 januari 2009

Ansvarig för sidan/kontakt 
Katalin Gere