Nordisk Arkivportal

2012 beslutade de nordiska riksarkiven att skapa en gemensam webbportal som arkiven kan använda för gemensamma evenemang och för att utbyta arkivvetenskapliga kunskaper av gemensamt intresse. Bakom projektet står riksarkiven i Norge, Danmark, Finland, Island och Sverige. mt intresse. Bakom projektet står riksarkiven i Norge, Danmark, Finland, Island och Sverige. Portalen kallas Nordisk Arkivportal (nordiskarkivportal.org) och lanseras under sommaren 2017.

Arkivens Dag

Arkivens dag är ett samarbete mellan arkivens samtliga sektorer och omfattar alla typer av arkivinstitutioner över hela landet. Arkivens dag är en del i ett större samverkansprogram ”Svenska arkiv i samverkan för synlighet” som består av representanter från Folkrörelsernas Arkivförbund, Föreningen arkivverksamma inom landsting och kommun, Näringslivets Arkivråd, Riksarkivet samt Föreningen för arkiv och informationsförvaltning - FAI. Arkivens Dag infaller alltid andra lördagen i november.
Arkivens Dag

Forskningsprojektet Göteborgs-Emigranten

Göteborgs-Emigranten är ett samarbetsprojekt mellan Riksarkivet, Historiska institutionen vid Göteborgs universitet, Göteborgs kommun (Göteborgs Stadsmuseum) och Riksföreningen Sverigekontakt.
Forskningsprojektet Göteborgs-Emigranten

LDB, Långsiktigt digitalt bevarande

LDB-centrum (Centrum för Långsiktigt Digitalt Bevarande) är ett kompetenscentrum som arbetar med konkreta metoder för arkivering och återskapande av digitalt material. Vi strävar efter att skapa direkt nytta för våra samarbetspartners. Partner i projektet är Riksarkivet, Bodens Kommun, Luleå tekniska universitet, Kungl. biblioteket, Länsstyrelsen i Norrbottens län.
Centrum för Långsiktigt digitalt bevarande, LDB

Regionalt tillväxtarbete

Riksarkivet har, på regeringens uppdrag, tagit fram en strategi som ska vägleda och utveckla myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet och EU:s sammanhållningspolitik under perioden 2014–2020.
Läs mer om arbetet med regional tillväxt

Preliminary Study of Desmond Tutu’s archives

A preliminary study has been performed on the situation of Desmond Tutu’s archives, including artefacts and books. The study has been performed in Cape Town and Johannesburg, South Africa, and also on the web.
Study of Desmond Tutu`s archives

Records Management in Service of Democracy

SIDA International Training Programme. Programmet vänder sig till arkivarier från utvecklingsländer som arbetar inom företrädesvis offentliga organisationer och är ett samarbete med SIDA.
Riksarkivet, IT-avdelningen

Samarbetsrådet för enskilda arkiv

Samarbetsrådet för enskilda arkiv är ett nationellt samverkans- och samrådsorgan som inrättades 2013. Rådet ska genom samarbete mellan Riksarkivet och den enskilda arkivsektorns organisationer främja utvecklingen av enskild arkivverksamhet och bevarande av för kulturarvet betydelsefulla enskilda arkiv i landet.
Samarbetsrådet för enskilda arkiv

Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor

Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor bildades 1984 av Riksarkivet, Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet, som ett beredande samarbetsorgan mellan det statliga arkivväsendet och de primär- och landstingskommunala sektorerna.
Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor

Ansvarig för sidan/ kontakt
Staben
Sidan publicerad: 2013-05-03 | Sidan senast uppdaterad: 2016-06-22