Aktuellt

Vad tycker du ska nomineras till Unescos Världsminnesprogram?
Nu finns det möjlighet att lämna förslag till nya nomineringar till Svenska kommittén för Världsminnesprogrammet. Läs mer om hur det går till i nyheten.

Unescos Världsminnesprogram

Logotyp för Unesco Världsminnesprogram 

Unescos Världsminnesprogram grundades 1992 i syfte att främja staters och organisationers arbete för världens dokumentarv. Inom programmet koordineras insatser för att sprida kunskap om dokumentarvens betydelse och ta fram metoder för bevarande och tillgängliggörande. På Unescos lista över världsminnen finns hela arkiv och enskilda dokument i form av texter, ritningar, målningar, fotografier, filmer m.m. Det finns åtta svenska världsminnen.

Den svenska kommitténs arbete och sammansättning

I Sverige finns en nationell expertkommitté med ansvar för samordning av landets befintliga världsminnen och beredning av nya nomineringsförslag. Vem som helst kan när som helst inkomma med nomineringsförslag till kommittén.

Arbetet i Svenska kommittén för Världsminnesprogrammet sker i nära samarbete med Svenska Unescorådet. Kommittén föreslår nomineringar till rådet som i sin tur fattar beslut och nominerar till Unesco.

Vid frågor, skriv till varldsminnen@riksarkivet.se

Nomineringsförslag till Unesco 2023

Svenska Unecorådet har fattat beslut om att nominera Karl Tiréns samling av samisk jojk och Ravensbrückarkivet till Unescos världsminneslista efter förslag från Svenska kommittén för Världsminnesprogrammet.

Karl Tiréns samling av samisk jojk

Förvarande institutioner: Statens musikverk och Institutet för språk och folkminnen

Foto: Eric Hammarström, Svenskt visarkiv

Foto: Eric Hammarström, Svenskt visarkiv.

Materialet ger en bild av den samiska musikkulturen som saknar motsvarighet. Samlingen är av nordisk och internationell betydelse då den omfattar muntliga traditioner från ett av Europas urfolk. Läs mer på Svenskt visarkiv

Ravensbrückarkivet

Förvarande institution: Lunds universitetsbibliotek

Ravensbrückarkivet

Samlingen utmärker sig genom sitt djup och sin mångsidighet och som ett av de tidigaste vittnesbörden om nazisternas förbrytelser under andra världskriget. Läs mer om samligen på Lunds universitetsbiblioteks webbplats

Svenska kommittén för Världsminnesprogrammet (2023–2026)

Gruppfoto med Svenska kommittén för Världsminnesprogrammet

Foto: Jenny Odell

Ordförande

Karin Åström Iko, riksarkivarie, Riksarkivet

Övriga ledamöter

Ola Kellgren, f.d. direktör för Nordisk kulturkontakt, Helsingfors, och f.d. regionkulturchef i Västerbotten

Inger Mattsson, chef för Avdelningen för arkiv och bibliotek, Riksantikvarieämbetet

Jonas Nordin, professor i bok- och bibliotekshistoria, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet

Fredrik Skott, chef för Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg, Institutet för språk och folkminnen, och sekreterare i Kungl. Gustav Adolfs Akademien

Emma Stockhaus, chef för Avdelningen för forskarstöd och användartjänster, Kungliga biblioteket

Birgitta Svensson, professor i etnologi, Kungliga Vitterhetsakademien

Sekreterare

Maja Berry, arkivarie, Riksarkivet (tjänstledig från 1 oktober 2023)
Maria Larsson Östergren, 1:e arkivarie, Riksarkivet (under Berrys tjänstledighet)

Svenska världsminnen

Alfred Nobels familjearkiv

Förvarande institution: Riksarkivet 

Utnämnt till världsminne: 2007

Bild som illustrerar Alfred Nobels familjearkiv 

Foto: Henrik Lithner, Riksarkivet

Familjearkivet består dels av Alfred Nobels arkiv som huvudsakligen innehåller kopieböcker, manuskript, korrespondens och andra handlingar rörande Alfred Nobels uppfinningar, dels av Nobelska arkivet som innehåller handlingar rörande familjen Nobels industriella och kommersiella verksamhet.

Astrid Lindgrens arkiv

Förvarande institution: Kungliga biblioteket

Utnämnt till världsminne: 2005

Bild som illustrerar Astrid Lindgrens arkiv

© Kungliga biblioteket. Foto: Jens Östman

I det 150 hyllmeter stora arkivet efter barnboksförfattaren Astrid Lindgren finns 75 000 brev och 100 000 pressklipp samt manuskript, koncept och anteckningsböcker.

Codex argenteus – Silverbibeln

Förvarande institution: Uppsala universitetsbibliotek 

Utnämnt till världsminne: 2011

Bild som illustrerar Codex argenteus – Silverbibeln

Codex argenteus, eller Silverbibeln, är en nedteckning av de fyra evangelierna på gotiskt språk. Den skrevs under tidigt 500-tal i Norditalien och donerades till Uppsala universitet 1669. Den är skriven med silver- och guldbläck på mycket tunt pergament.

Dag Hammarskjölds samling

Förvarande institution: Kungliga biblioteket

Utnämnt till världsminne: 2017

Bild som illustrerar Dag Hammarskjölds samling

© Kungliga biblioteket

Samlingen består huvudsakligen av handlingar från Dag Hammarskjölds tid som generalsekreterare i FN, såsom korrespondens, anteckningsböcker och manuskript. Däri finns även handlingar rörande bland annat privatekonomi och fritidsintressen.

Emanuel Swedenborgs arkiv

Förvarande institution: Kungliga Vetenskapsakademien

Utnämnt till världsminne: 2005

Bild som illustrerar Emanuel Swedenborgs arkiv 

Foto: Anders Kronborg

Arkivet efter vetenskapsmannen och bibeltolkaren Emanuel Swedenborg består av över 20 000 manuskriptsidor. Det donerades till Kungliga Vetenskapsakademien redan 1772.

Ingmar Bergmans arkiv

Förvarande institution: Stiftelsen Ingmar Bergman

Utnämnt till världsminne: 2007

Bild so illustrerar Ingmar Bergmans arkiv

© Stiftelsen Ingmar Bergman. Foto: Anders Roth

Ingmar Bergmans arkiv från 65 års konstnärlig verksamhet innehåller bland annat manuskript, brev, produktionshandlingar och fotografier från filmer och teateruppsättningar.

Stockholms stads byggnadsritningar

Förvarande institution: Stockholms stadsarkiv

Utnämnt till världsminne: 2011

Bild som illustrerar Stockholms stads byggnadsritningar

I samlingen finns cirka 2,5 miljoner ritningar och planer över huvuddelen av alla byggnader som byggts eller byggts om i Stockholm under perioden 1713–1978.

Tryckfrihetsförordningen 1766

Förvarande institutioner: Kungliga biblioteket och Riksarkivet

Utnämnt till världsminne: 2023

Tryckfrihetsförordningen 1766. Foto: Emre Olgun, Riksarkivet

Foto: Emre Olgun, Riksarkivet

Den svenska tryckfrihetsförordningen från 1766 anses vara den första i världen. Världsminnet omfattar de källor som berättar om lagstiftningens tillkomst. Dessutom ingår en del av det som blev förordningens omedelbara resultat i form av trycksaker och pamfletter.

Ansvarig för sidan/kontakt 
Karin Åström Iko