Introduktion och förklaringar

Riksarkivet erbjuder en hel del tjänster som är kostnadsfria. Inom vissa områden tar vi emellertid ut avgifter med stöd av särskild reglering i vår instruktion eller enligt Avgiftsförordningen. Avgifterna har beräknats utifrån avgiftsförordningens krav och Ekonomistyrningsverkets instruktion. De tas ut för att täcka omkostnader för verksamheten. Avgifterna gäller även för offentlig förvaltning.

Följande eftersökningsuppdrag som rör mindre omfattande ärenden är fria från avgift:

 • Ärenden från statliga myndigheter.
 • Ärenden från enskilda organ som förvarar allmänna handlingar med stöd av lagen om överlämnande av handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring (SFS1994:1383).
 • Ärenden från landsting och kommuner samt ambassader och utländska myndigheter rörande matrikelutdrag, släktutredningar och liknande.
 • Ärenden från Svenska kyrkan rörande begravningsväsendet och den kyrkoantikvariska ersättningen

Bearbetning av uppgifter ur elektroniska arkiv utgör i vissa fall undantag från tryckfrihetsförordningen, då tas avgift ut.

Avgift för porto/distributionsavgift och databärare tillkommer i förekommande fall.
För leveranser tillkommer porto enligt gällande prislista för A-post från Postnord.

Vid leverans av publikationer med mera tillkommer porto. För mer information om detta, se Riksarkivets webbutik

 

Eftersökning
Söka fram uppgifter i arkiven* 225 kr/påbörjad kvart
Upplysningar om vilka arkiv vi har Ingen avgift
Allmänna frågor om arkvibestånd och arkivförhållanden Ingen avgift
Söka fram uppgifter i arkiven* 225 kr/påbörjad kvart
Preciserade frågeställningar** Ingen avgift
Omfattande eftersöknings- eller forskningsuppdrag*** 900 kr/tim
 • * Avgiften debiteras även om de aktuella uppgifterna inte kan återfinnas
 • ** Uppgifter som kan tas fram med hjälp av en sökingång och ett uppslag i en arkivvolym, och inte kräver efterforskning.
 • *** Vi har begränsade möjlighet att ta på oss denna typ av uppdrag.

 

Fotokopiering och skanning av enkel kvalitet av arkivalier, samt digitala utskrifter
Originalets storlek Kostnad
A4 och A3 4 kr/st
A2 20 kr/st
A1 40 kr/st
A0 80 kr/st
Ruta på mikrofilm/kort A4 10 kr/st
Hel skannad volym publicerad via Riksarkivet e-tjänst 4 kr/uppslag
Bestyrkt (vidimerad) kopia 2 kr/kopia, dock lägst 50 kr
 • Riksarkivet har undantag från vissa bestämmelser i avgiftsförordningen. Det innebär att vi tar ut avgift även för beställningar som omfattar färre än 10 sidor.

 

Skanning av fotografisk kvalitet och fotografiska arbeten som underlag för tryckning etc.
Originalets storlek Inskannad bild som levereras digitalt Utskrift på matt fotopapper, pris per bild Inskannad och utskriven bild
A5 150 kr 70 kr 220 kr
A4 150 kr 130 kr 280 kr
A3 275 kr 200 kr 475 kr
A2 400 kr 375 kr 775 kr
A1 550 kr 550 kr 1100 kr
A0 690 kr 750 kr 1440 kr
 • Faksimil (skanning och utskrift)*, 900 kr/tim
 • Särskilt krävande specialarbeten, 900 kr/tim
 • För utskrift på särskilt material kan extra kostnad tillkomma. Avdelningarnas möjligheter att tillhandahålla dessa tjänster varierar.

 

Kopior av Heraldiska vapen
Heraldiska vapen eller flaggteckningar 280 kr/vapen
Streckteckning av heraldiskt vapen 50 kr/vapen
Samtliga landskaps- eller länsvapen 220 kr/vapen
Inskanning av äldre vapen 280 kr/vapen
 • Avgifterna inkluderar utskrift på vanligt papper.

 

Digitalisering av analogt material och bearbetning av elektroniska arkiv
Kopior av ljud och bild 45 kr/påbörjad spelminut
Kopia av film Självkostnad från extern leverantör + 25 %
Extraarbete med kvalitetshöjning 900 kr/tim
Enklare bearbetning m.m. (utlämnande av elektroniska arkiv) 900 kr/tim
Kvalificerad bearbetning m.m. (utlämnande av elektroniska arkiv) 1200 kr/tim

 

Kopiering av mikrofilm (ej moms)
Kopia på mikrofilm från Riksarkivets bestånd 410 kr/film
Laboratoriearbeten 750 kr/timme

 

Avskrifter från allmän handling eller utskrift av ljudbandsupptagning
Avskrift av allmän handling 125 kr/påbörjad kvart
Utskrift av ljudbandsupptagning 125 kr/påbörjad kvart
Bestyrkta avskrifter 125 kr/påbörjad kvart
Kopior se fotokopiering
 • Eftersökningsavgift kan tillkomma.

 

Databärare eller lagring för hämtning av digital information
Elektronisk överföring upp till 1 GB Ingen avgift
Hämtning fr. server alt. tredje part tillkommer:
0-50 GB 50 kr
51-100 GB 100 kr
Om särskild databärare tillhandahålls tillkommer:
CD/DVD Inköpspris + 25%
USB Inköpspris + 25%
Hårddisk Inköpspris + 25%

 

Digitaliseringstjänster
Riksarkivet kan mot ersättning utföra mer omfattande digitaliseringstjänster. Offert lämnas i varje särskilt fall.

 

Visningar och föreläsningar
Moms tillkommer med 25 procent
Per visning och grupp:
Dagtid 1400 kr
Kvällar och helger 2100 kr
 • För visningar/föreläsningar som kräver särskilda förberedelser lämnas särskild offert. Vid föreläsningar utanför Riksarkivets lokaler tillkommer kostnader för resor och eventuella övernattningar. Undantagna från avgift är skolväsendet, folkhögskolor samt universitet och högskolor. Visningar och föreläsningar som ingår i ett arrangemang som Riksarkivet står för eller medverkar i och som riktar sig till allmänheten är också kostnadsfria.

 

Kurser och informationsträffar
Moms tillkommer med 25 procent.
Arkivkonferens (1 dag) 2900 kr/deltagare
Kurser/riktade specialkurser (halv dag) 2000 kr/deltagare
Kurser/riktade specialkurser (en dag) 5000 kr/deltagare
Kurser/riktade specialkurser (två dagar) 8000 kr/deltagare
Forum, workshop, dylikt (halv dag) 700 kr/deltagare
 • Skräddarsydda kurser enligt offert.

 

Kurs i Paleografi (handskriftstydning)
Moms tillkommer med 25 procent.
Två århundraden vid fyra tillfällen 1600 kr/deltagare
 • Dessa kurser tillhandahålls bara på vissa verksamhetsorter.

 

Konsultarvode
Moms tillkommer med 25 procent
Särskilt kvalificerade uppgifter 1200 kr/tim
Handläggaruppgifter 900 kr/tim
Övriga uppgifter 750 kr/tim
 • Eventuella kostnader för resor, traktamente, material etc. tillkommer.

 

Heraldiska uppdrag och yttranden
Ritningsuppdrag, modellritningar 1200/tim+moms 25%
Yttrande enligt förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar 600 kr

 

Utlån till externa utställningar
Moms tillkommer med 25 procent.
Grad av arbetsinsats:
Nivå 1 2700 kr
Nivå 2 4500 kr
Nivå 3 6300 kr
Eventuellt material Inköpspris + 25%
 • Utlån beviljas i undantagsfall. Vid mycket omfattande åtgärder lämnas särskilt kostnadsförslag.

 

Uthyrning av lokaler (t ex sammanträdesrum, undervisningslokaler)
Moms tillkommer med 25 procent
Riktmärke 50 kr/kvm och dag
Personal för förberedelser m m 750 kr/tim

 

Förvaring av arkiv/uthyrning av arkivutrymme
(Gäller ej leveranser av arkiv utan endast förvaring/uthyrning)
Avgift A4 115 kr/hyllmeter
Avgift folio 132 kr/hyllmeter

 

Tillsyn av enskilda organ
Årlig uppföljning 1 500 kr
Inspektioner 8 000 kr
 • För enskilda organ som förvarar allmänna handlingar tas en årlig avgift ut för kontroll och utvärdering av rapportering samt uppdatering av register. En avgift tas även ut i samband med inspektioner i enlighet med lag (2015:602) och förordning (2015:605) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring.
Ansvarig för sidan/kontakt 
Peter Carlsson