Sök stipendium 2018

Sista ansökningsdag är 28 februari 2018

Fonder

Stiftelsen Riksarkivets samfond

för vetenskapligt ändamål ger bidrag till vetenskapligt ändamål såsom utgivning av Svenskt diplomatarium och andra historiska handlingar samt till arkivvetenskapliga studier och studieresor.
Kontakt: Ulf Jönson, telefon 010-476 71 24, E-post: ulf.jonson[at]riksarkivet.se

Stiftelsen Riksarkivarie Åke Kromnows Jubileumsfond

ger bidrag till stöd för svenskt arkivväsen i vidaste mening, svensk folkminnesvård och humanistisk forskning med anknytning till svenska arkiv och museer.
Kontakt: Peter Ståhl, telefon 010-476 72 67, E-post: peter.stahl[at]riksarkivet.se

Stiftelsen Riksarkivarie Ingvar Anderssons fond

ger bidrag till arkivvetenskapligt relevant forskning. Stipendiet kan sökas av enskild person verksam vid svensk arkivinstitution eller under kvalificerad utbildning i arkivvetenskap. Vid särskilda skäl kan även annan enskild eller juridisk person komma ifråga. Stipendiet kan tilldelas en eller flera sökande.
Kontakt: Cecilia Notini Burch, telefon 010-476 72 56, E-post: cecilia.notini-burch[at]riksarkivet.se

Ansökan

Ansökan till samtliga ovanstående fonder görs på blankett som finns att ladda ner här.


Utbetalning av beviljat bidrag

Om medel beviljats betalas bidrag ut från respektive fond efter rekvisition enligt följande:

  • Tryckningsbidrag utbetalas när tryckfärdigt manuskript föreligger.
  • Bidrag till studieresor utbetalas i anslutning till att resan genomförs (OBS! Bidrag utbetalas ej till konferensresor).
  • Övriga bidrag utbetalas i nära anslutning till projektets genomförande.

Återrapportering

De projekt som beviljats medel ska återrapportera projektet till respektive fond. Följande uppgifter ska redovisas:

  • Tryckningsbidrag: ett exemplar av publikationen överlämnas utan kostnad
  • Studieresor: en kortfattad reserapport överlämnas senast tre månader efter resans slut. I rapporten redovisas erfarenheter från resan som bedöms vara av intresse för arkivverksamheten eller forskningen.
  • Bidrag till studier och forskning: En kortfattad redogörelse lämnas senast tre månader efter avslutade studier/forskning. Resultat i form av forskningsrapporter, uppsatser etc. överlämnas utan kostnad.

____________________________________________________________________________


Annastina och Gösta Lexts stiftelse

Stiftelsen "Annastina och Gösta Lexts stiftelse för västsvensk arkivforskning" förvaltas av Landsarkivet i Göteborg och ger bidrag till arkivforskning med västsvensk inriktning.
Sista ansökningsdag är 1 april 2019.

Annastina och Gösta Lexts stiftelse
c/o Riksarkivet, Landsarkivet i Göteborg
Box 19035
400 12 Göteborg

Bidrag kan sökas av landsarkivtjänstemän (nuvarande och f.d.) eller landsarkivinstitution, för forskning, studier, resor och tryckkostnader. Ansökan görs direkt hos stiftelsen.
Kontakt: Malin Juvas, telefon 010-476 78 13, E-post: malin.juvas[at]riksarkivet.se

 

Ansvarig för sidan/kontakt 
Staben