Myndigheter och andra offentliga organ kan digitalisera kulturarvet tillsammans med oss.

 

Vi kan erbjuda följande:

  • Skanning och digital fotografering
  • Inventering och strukturering av material
  • Restaurering av material inför digitalisering
  • Bildbearbetning och OCR-tolkning
  • Indexering för enkel åtkomst av digitala bilder
  • Konvertering och migrering – byte av format och media
  • Utskrifter i färg upp till storformat
  • Utbildning inom digitiseringsområdet


Kontaktuppgifter Fränsta

   

Juridiska förutsättningar

Riksarkivet har enligt vår instruktion i uppdrag att erbjuda teknisk bearbetning i form av digitisering av pappershandlingar och mikrofilm på uppdrag av andra myndigheter.

 

Personuppgiftsbehandling

Vid Riksarkivets tekniska bearbetning av handlingar på uppdrag av andra myndigheter är uppdragsgivande myndighet personuppgiftsansvarig för behandlingen och Riksarkivet personuppgiftsbiträde enligt artikel 4.7-8 dataskyddsförordningen. Personuppgiftsbiträdesavtal upprättas i enlighet med bestämmelserna i artikel 28.3 dataskyddsförordningen. 

 

Säkerhetsskydd

Riksarkivets personal vid enheten för digitisering har genomgått säkerhetsprövning enligt 3 kap. säkerhetsskyddslagen. Riksarkivet har såväl tekniska förutsättningar som organisatoriska rutiner för att hantera säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i samtliga säkerhetsskyddsklasser enligt 2 kap. 5 § säkerhetsskyddslagen. Riksarkivet gör inte någon egen bedömning av uppgifterna i överlämnade handlingar, utan utgår från beställande myndighets kravställning.
Säkerhetskyddsavtal enligt 4 kap. säkerhetsskyddslagen upprättas vid behov. 

 

Allmän handling

Riksarkivets digitisering av pappershandlingar på uppdrag av andra myndigheter utgör endast ett led i teknisk bearbetning för den beställande myndighetens räkning. Handlingar som överlämnas till Riksarkivet för digitisering utgör därför enligt 2 kap. 13 § tryckfrihetsförordningen inte allmän handling hos Riksarkivet och omfattas således inte av bestämmelserna om allmänna handlingars offentlighet (jfr prop. 1975/76:160 s. 135 f. och 170 f.).

 

Sekretess mm

Om handlingar som överlämnas till Riksarkivet för digitisering på uppdrag av annan myndighet innehåller uppgifter som hos den överlämnande myndigheten är sekretessreglerade av hänsyn till ett allmänt intresse blir sekretessbestämmelsen tillämplig även hos Riksarkivet enligt 11 kap. 4 a § offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Riksarkivet får inte använda uppgifter i överlämnade handlingar för digitisering för annan myndighets räkning för andra ändamål än den tekniska bearbetningen, inbegripet kvalitetskontroll. Kontakta oss om du vill veta mer om vad som gäller vid överlämnande av sekretesskyddande uppgifter.


Ansvarig för sidan/kontakt 
Mikael Andersson