Inom Arkivering by Design översätts de övergripande kvalitetskraven till praktiskt genomförbara förbättringsåtgärder i processen att implementera ett nytt system eller göra anpassningar i ett befintligt system. Det sker genom en utvärdering av tio kravställningar som även kallas AbD-krav.

Kraven är fördelade på fyra områden, eller kravgrupper, som tar fasta på viktiga aspekter när en systemmiljö designas så att informationen kan förbli hållbar och tillgänglig.

 1. Informationsmodellering och klassificering – hur kan informationen förstås, i vilket sammanhang finns den?
 2. Representation, format and metadata – hur ser informationen ut, hur har dess form förändrats?
 3. Gallring och export – hur rör sig informationen, hur kan den flyttas?
 4. Begränsningar och säkerhet – hur skyddas informationen, hur styrs tillgången?

De tio kravställningarna är länkande till principerna om tillgänglighet och hållbarhet genom de övergripande kvalitetskraven, eller egenskaperna för principerna för Arkivering by Design.

 • Sökbar: Sökfält och representation (krav 2.1)
 • Nåbar: Behörighet (krav 4.1)
 • Läsbar: Sökfält och representation (krav 2.1)
 • Tolkningsbar: Metadata (krav 2.3)
 • Pålitlig: Informationsvärdering (krav 1.2), Säkerhet (krav 4.2)
 • Motståndskraftig: Bevarandeplan (krav 1.3), Export (krav 3.2), Öppna format (krav 2.2)
 • Tillräcklig: Informationsmodell (krav 1.1), Informationsvärdering (krav 1.2), Metadata (2.3), Gallring (krav 3.1)

I tabellerna nedan ges en grundläggande översikt över AbD-kraven:

1. Informationsmodellering och klassificering
Kravställning Beskrivning
1.1 Informationsmodell Organisationen upprätthåller en informationsmodell för systemet, som omfattar och beskriver samtliga informationsobjekt i systemet.
1.2 Informationsvärdering Organisationen har värderat informationen i systemet utifrån definierade värden och risker.
1.3 Bevarandeplanering Organisationen har upprättade bevarandeplaner att tillämpa för informationen i systemet.
2. Representation, format och metadata
Kravställning Beskrivning
2.1 Sökfält och representation Varje informationsobjekt har en synlig representation i systemet, och är möjligt att söka fram genom tillgängliga sökfält.
2.2 Formatval Informationsobjekten kan lagras, tillgängliggöras och exporteras i öppna och standardiserade eller föreskrivna format.
2.3 Metadata Metadata finns kopplat till varje informationsobjekt och är möjlig att exportera med informationsobjektet. Metadata är möjlig att återsöka via sökfält.
3. Gallring och export
Kravställning Beskrivning
3.1 Gallring Informationsobjekten gallras varken tidigare eller senare än som angivits i bevarandeplanen. Gallringen i systemet dokumenteras.
3.2 Export Export till annat verksamhetssystem eller system för bevarande sker enligt bevarandeplanering baserad på ekonomiskt hållbar förvaltning och informationssäkerhetnivå.
4. Begränsningar och säkerhet
Kravställning Beskrivning
4.1 Behörighet Rätten till tillgång till informationsobjekten i systemet regleras genom behörighetssystem.
4.2 Säkerhet Systemet hanteras i enlighet med tillämpliga informationssäkerhetsbestämmelser.
Ansvarig för sidan/kontakt 
Sofia Särdquist