På denna sida återfinns material om "Elektroniska signaturer" som tagits fram i anslutning till Riksarkivets projekt "ArkivE". Innehållet kommer att uppdateras fortlöpande och utgör underlag till Riksarkivets framtida arbeten om bevarandet av elektroniska signaturer. Vid frågor kontakta Benjamin Yousefi (förnamn.efternamn@riksarkivet.se) vid Divisionen för offentlig informationshantering.

Framställning och bevarande av elektroniska signaturer

Rapporten framställdes inom ramen för projektet ArkivE och utgör ett referensmaterial för information om elektroniska signaturer. Sammanställningen är deskriptiv och beskriver de juridiska, administrativa, organisatoriska och tekniska förutsättningar som råder för att framställa och bevara elektroniska signaturer. Framställningen kommer att kompletteras med en modell för analys och värdering vid bevarandet av elektroniska signaturer (Riksarkivets perspektiv) inom en snar framtid.

Dokumentet innehåller fem avsnitt:

1. Inledning

2. Elektroniska signaturer -- reder ut ämnesområdets begreppsapparat, såsom ”digitala signaturer” och ”elektroniska signaturer”.

3. Teknik -- beskriver tekniken bakom ämnesområdet, såsom kondensat/hash, kryptering, och format som exempelvis CAdES, PAdES, XAdES.

4. Infrastruktur -- redogör för administrativa och organisatoriska infrastrukturer bakom ämnesområdet, såsom PKI, OpenPGP, och ”Federation”.

5. Bevarande av elektroniska signaturer för en obestämd framtid -- sammanfattar metoder för och faktorer som påverkar långtidsbevarandet av elektroniska signaturer, såsom rekursiv tidstämpling.

6. Riksarkivets perspektiv på området samt en modell för analys och värdering vid bevarande av elektroniska signaturer.

Framställning och bevarande av elektroniska signaturer, 2014-10-07, version 1.3

Framställning och bevarande av elektroniska signaturer, avsnitt 6, 2015-05-29, version 1.0