En testapplikation för TORA har tagits fram. Denna använder öppna länkade data och visar information om den historiska bebyggelsen i ett kartgränssnitt.

Om TORA-applikationen

Den grundläggande uppgiften som går att söka på är historiska bebyggelseenheter (byar och motsvarande enheter). Dessa är till största delen lokaliserade utifrån 1600-talets geometriska kartor. Träffarna visas direkt på kartan. De kan också visas i en lista.

Punkterna (koordinaterna) i kartgränssnittet markera var byarna låg. Omkring hälften av byarna och gårdarna i det äldre jordbrukssamhället ingår i TORA idag (ca 26 000 koordinater). För varje bebyggelseenhet är följande uppgifter registrerade: namn, precision, källa (historisk karta), koordinat. Namnen följer modern stavning (efter dagens karta). Om inte namnet finns kvar idag citeras eller normaliseras namnet utifrån äldre kartor och skriftliga källor.

Varje bebyggelseenhet är länkad till Riksarkivets topografidatabas med uppgift om socken/församling, kommun och län (indelning ca 1950–1990). Ett stort antal enheter är också länkade till Vasatidens indelning med socken, härad och landskap, länkade från Det medeltida Sverige.

Förutom att söka på bebyggelsenamn går det att filtrera på de källmaterial/resurser som är anslutna till TORA.

Applikationen använder flera olika kartlager. Som bakgrundskarta används Lantmäteriets topografiska webbkarta. Flera andra lager kan väljas, bland annat sockengränser från Lantmäteriet.

Om projektet

TORA-projektet syftar till att etablera ett register över bebyggelseenheter (byar och gårdar) i Sverige från medeltiden fram till omkring år 1800. Målsättningen är göra TORA till ett nav för olika databaser och register med information som kan kopplas till platser.

Inom projektet skapas en digital resurs som publicerar de historiska och geografiska uppgifterna som länkad data med standardiserade vokabulärer. Till resursen finns ett API som gör data sökbara och återanvändningsbara i applikationer. Inom projektet läggs också grunden till två nya digitala resurser för bokverken Det medeltida Sverige och Sveriges ortnamn. När fler databaser/register ansluts till TORA blir det möjligt att göra kombinerade sökningar som främjar forskning.

Projektet sker i samarbete med Institutet för språk och folkminnen och forskare vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, och löper fram till utgången 2019 med finansiering av Kungl. Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond inom satsningen Samlingarna och forskningen.

Läs mer: Historical Settlement Units as Linked Open Data, Digital Humanities in the Nordic Countries, 2019, s 259–269

För vidare information, kontakta projektledare Olof Karsvall.

olof.karsvall[at]riksarkivet.se, 010-476 71 86

Ansvarig för sidan/kontakt 
Olof Karsvall