Vägen ligger nu öppen för all den information som finns i våra arkiv. Du kan alltid söka efter arkiven och deras innehåll via NAD. Genom Förvaltningshistoriken får man en grundläggande förklaring av hur den svenska förvaltningen fungerat genom tiderna, se länk nedan. Några viktiga grupper av arkiv för släktforskare är följande.

Rättsliga arkiv

Häradsrätter, Rådhusrätter, Hovrätter, Lagmansrätter, Tingsrätter etc. Här hittar man bland annat bouppteckningar, uppgifter om köp av jord, om avhandlade tvister (om dessa rörde jord kan de vara mycket värdefulla för släktforskaren) eller brottsmål. Det finns ett växande utbud av digitaliserade bouppteckningar via Digitala forskarsalen, se länk nedan.

Kamerala arkiv

Ekonomiska handlingar från 1500-talet och framåt, bl.a. Landskapshandlingar, Mantalslängder, och Jordeböcker. Ingår i t.ex. Kammararkivet i Riksarkivet Stockholm, Länsstyrelsernas arkiv eller Häradsskrivarnas arkiv. Mycket av detta finns tillgängligt via Digitala forskarsalen, se nedan.  

Militära arkiv

Finns främst hos Krigsarkivet i Stockholm men även i Länsstyrelsernas arkiv hos landsarkiven kan man finna information om soldater. Hos Länsstyrelsen finns även information om de gårdar och bönder som var en del av det svenska indelningsväsendet. Även militärhandlingar finns i stor omfattning tillgängliga via Digitala forskarsalen, se länk nedan.                                                                                                               

Enskilda (privata) arkiv

Kan bland annat vara gårdsarkiv, familjearkiv, företagsarkiv eller föreningsarkiv. De privata (eller "enskilda") arkiven, är inte naturligt samlade på det sätt som de offentliga arkiven. Inte heller har de blivit bevarade som de offentliga arkiven. Om de finns kvar, kan de praktiskt taget finnas var som helst. Särskilt då man söker efter privata arkiv har man goda skäl att använda den stora sökbara arkivdatabasen NAD, se nedan.

Enskilda arkiv

Medeltidsbreven (Svenskt Diplomatarium)

Breven, som är ca 40.000 till antalet, är sökbara via ett register (SDHK), bl.a. på personnamn, ortnamn, datum och viktiga sakuppgifter.

Svenskt Diplomatarium

Böcker och arkivguider

Se till exempel Sveriges släktforskarförbunds årsbok 1990, Inte bara kyrkböcker: alternativa källor i släktforskningen. Riksarkivets årsböcker är en enda stor exempelsamling på vad arkiven kan innehålla och hur de kan användas. 
Dessa och många andra publikationer finns att köpa eller ladda ned i Webbutiken

Sök i våra register 

Vilka register som finns hos en viss arkivinstitution varierar, men många av dem har utarbetat personregister till bouppteckningsbeståndet. Det finns även gott om register eller liknande hjälpmedel till mindre delar av bestånden. Se nedan för ytterligare information rörande register eller kontakta respektive arkivinstitution inom Riksarkivet.

Sök i våra register och databaser

Kontakta oss

Ansvarig för sidan/kontakt 
Webbredaktionen