Den polisman som utredde rånet skrev denna korta sammanfattning av händelserna den 4 september 1895 och vad som hände sedan.

bild av polisrapport 

Robert Axel Wilh. Carlsson Thurgren
Ett synnerligen groft rån
 
1895 Ofvannämnde person som förut straffats för två resor stöld m.m. hade Onsdagen den 4 September i afsigt att stjäla brutit sig in i Grosshandlaren Adler Larssons våning, No 26 Skeppsbron och der föröfvat tillgrepp. En enka Nordgren, hvilken hade tillsyn öfver våningen under sommaren, hade förmärkt att någon fanns derinne och i sälskap med sin son, som var kontorsbiträde hos grosshandlaren, begifvit sig dit. Carlsson Thurgren hade då framträdt och med en dit medförd skarpladdad revolver hotat att skjuta om någon nalkades. Kontoristen Nordgren hade dock gått emot honom och sökt fråntaga honom revolvern, dervid brottning upstått och ett skott aflossats emot Nordgren samt träffat honom obetydligt i nacken. Enkan Nordgren hade då sökt hjelpa sonen, dervid Carlsson Thurgren under striden emot dem afskjutit ytterligare 3ne skott, deraf ett träffat enkan och ett kontoristen Nordgren, dock utan att göra någon nämnvärd skada. Sedermera hade Carlsson Thurgren kommit lös från dem och instängt sig i ett af rummen samt der afskjutit mot sig sjelf 2ne skott, deraf ett i hufvudet och ett i bröstet.

Carlsson Thurgren, som derefter häktades, led icke synnerligt mehn af sina sår. Den kula han afskjutit mot hufvudet utkom af sig själf i munnen och den mot bröstet afskjutna gaf sig icke vidare tillkänna.

Genom Stockholms Rådstufvurätts utslag den 31 Oktober kändes Carlsson Thurgren skyldig till ansvar för rån och stöld, men öfverlämnades att dömas af annan domstol, enär han på åtskilliga ställen begått andra brott.

 

bild av polisrapport
Den 20 December dömdes Carlsson Thurgren af Malmö Rådstufvurätt för samtliga af honom begångne brott till 10 års straffarbete och 10 års förlust av medborgerligt förtroende.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Överståthållarämbetet, Polisärenden 1, Äldre Poliskammaren, volym E 4 A:12 (Stockholms Stadsarkiv)

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg