Thurgren hade suttit på Långholmen en gång tidigare, från 1891 till 1894. Då gjordes en utförlig utredning om hans bakgrund. Den finns i arkivet från Centralfängelset Långholmen som förvaras på Stockholms Stadsarkiv.

   

bild av biografiStraffången N:o 252 Thurgren, Robert Axel Wilhelm Carlsson
Född år 1865 den 8 Juli
i Jacobs förs:g af Stockholms stad.
 
oäkta född. Fadren, juris doktor J.A. Thurgren, som egnat sig åt advokatyr och skriftställeri uppgifves vara en hård och i sitt lif mindre exemplarisk person. Modren, A.B. Cederqvist, hvars far var ingeniör vid Motala mek. verkstad, öfvertalades, då hon var blott 18 år, af dr Thurgren att öfvergifva hemmet och flytta tillsammans med honom, hvarpå de lefvat i konkubinat. Eger 1 bror och 1 syster, men har sig ej bekant, hvar de vistas eller huru de ha det.

Enär föräldrarna ej ville låta det blifva bekant, att de hade några barn, bortackorderas sonen, då han ännu var helt späd, till en familj för att här vårdas och sedan till åtskilliga andra familjer, mot hvilkas lif och seder han ej har något särskildt att anmärka, fastän han ej fick röna samma omvårdnad som ett eget barn. Kom hem till föräldrarna vid 10 års ålder och sattes i Klara elementarskola, i hvars 3e klass han tenterade in. Insöp under vistelsen i hemmet misstroende till föräldrarna, enär dessa sökte inbilla honom, att de voro gifta, och alltså gjorde sig skyldige till lögn. Rymde från hemmet åtskillige gånger och slog sig i lag med hvarjehanda löst folk, bland andra med sotare, af hvilka han lärde sig deras yrke. Skickades 1877 till Hall. Fastän han ej utskrefs härifrån förrän 1882, vistades han likväl ej mera än tillsammantaget 14 månader härstädes, enär han rymde äfven härifrån upprepade gånger och var borta långa tider, innan han ertappades. Ströfvade efter en rymning under namnet P. A. Torgnér omkring i skilda delar af landet under flera månader. 1882 erhöll han (troligen af fadern) genom poliskammaren i Sthlm fribiljett till Nord-Amerika. Här försökte han sig på allt möjligt arbete, men blott en helt kort tid på hvarje ställe: arbetade hos farmare, i skogarna, var kypare o.s.v. Mönstrade efter 1 års förlopp å en skuta och var ute på sjön en tid. Återvände till Amerika och vistades här åren 1884 o 1885. Reste till Westindien, där han sysslade med sockerkokning. Erhöll i St. Thomas af svensk-norske konsuln fribiljett till Europa och medföljde på denna en passagerarebåt till England. Reste härifrån till Sthlm, där han vände sig till sina föräldrar, som nu togo emot honom rett hjärtligt. Var sedan uppe i Norrland en tid och återvände härpå till Sthlm, där han stal en rock i en båt. Begaf sig härefter till Upsala, där han stal 79 kronor i penningar, 2 klockor samt 2 rockar. Dömdes för dessa tillgrepp af RR i Upsala 1887 till 1 års s.a. för 1a resan stöld.
 
Fick vid frigifningen genom fadrens försorg biljett till London. Mönstrade här å en skuta, som var destinerad till Sydney i Australien. Anländ hit begaf han sig en 600 eng. mil in i landet, där han under några månader hade anställning såsom fårklippare. Tjenstgjorde sedan någon tid såsom kock åt 6 herrar. Reste ner till Melbourne, där han mönstrade å en skuta, som stod i begrepp att gå till Samoa. Rymde efter ankomsten hit från skutan och fick plats hos en svensk bagare, hos hvilken han stannade ½ år. Mönstrade härpå å en engelsk skuta och följde med denna till Irland, där han afmönstrade. Efter några månaders vistelse i Irland styrde han kosan till Hamburg, där han fick en god anställning å engelska sjömanshemmet. Trogen sin vana lemnade han snart denna plats och reste öfver till Malmö. Härifrån kom han så småningom upp till Sthlm, där han ånyo sökte upp föräldrarna, af hvilka fadern lät honom förstå, att han ej vore smickrad af besöket, utan bad honom gå sin väg. Från Sthlm begaf han sig till Upsala, där han blef dömd för 2a res. stöld.
 
En högst orolig och äfventyrsälskande person, som dock är medveten om sin förnedring och villigt erkänner, att han aldrig i hela sitt lif haft en enda verkligt glad dag. Han tyckes längta efter något bättre, men ovisst är, om han med sitt flyktiga sinne gifver sig tid att på allvar söka efter detsamma.

Källa: Centralfängelset Långholmen, volym D III da:9, Biografibok (Stockholms stadsarkiv)

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg