Handlingar om utbildningen på Frossarbo finns i arkivet från skogsvårdsstyrelsen i Uppsala län, som förvaras på landsarkivet i Uppsala.

bild av affisch 

I skogsvårdsstyrelsernas uppgifter ingick förebyggande åtgärder som att varna för brandfaran. Denna affisch distribuerades 1955. Ur Skogsvårdsstyrelsen i Södermanlands län volym E I B:132 (Landsarkivet i Uppsala)

 

1905 infördes en skogsvårdsstyrelse i varje län i Sverige. De hade till uppgift att stödja och utöva tillsyn över skogsvården i de privatägda skogarna. Bland annat skulle de kontrollera att skogsägarna följde skogsvårdslagens bestämmelser om att plantera nya träd efter avverkning.

Andra delar av verksamheten var rådgivning och utbildning, byggande av skogsvägar och beslut om statsbidrag för skogsvårdande åtgärder.

I skogsvårdsstyrelsernas arkiv finns serier med ämnesordnade handlingar om bland annat skogsvägbyggnad, skogsdikning och återväxtåtgärder (det vill säga plantering). Här finns detaljerade arbetsplaner, i många fall med kartor. Särskilt i arkiven från Sveriges norra delar hittar man dokument om flottningsleder. För vissa län finns fastighetsakter med utförlig information om varje enskild skogsägare.

 

bild av skogsplantering 

När skogen har avverkats ska det planteras nya träd. Här pågår planteringsarbete på ett hygge någonstans i Västmanland. Ur Skogsvårdsstyrelsen i Västmanlands län volym K I:2 (Landsarkivet i Uppsala)

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg