hemligstämpel 

Enligt tryckfrihetsförordningen är myndigheternas handlingar offentliga och alla har rätt att ta del av dem. Denna rätt kan dock begränsas av bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen och personuppgiftslagen.

Enligt offentlighets- och sekretesslagen får allmänna handlingar sekretessbeläggas av hänsyn till följande skäl:

• Rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation.
• Rikets centrala finans-, penning- eller valutapolitik.
• Myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn.
• Intresset att förebygga eller beivra brott.
• Det allmännas ekonomiska intresse.
• Enskilds personliga och ekonomiska förhållanden.
• Intresset att bevara djur- eller växtart.

För uppgifter angående rikets säkerhet och förhållande till annan stat är sekretessen normalt 40 år. Samma tidsgräns gäller förundersökningar i brottmål. När det gäller skyddet för en enskilds förhållanden är sekretessen 70 år.

Eftersom landsfiskalernas arkiv upphörde 1965 är de flesta handlingar fritt tillgängliga för forskning. Undantaget är om starka skäl talar för att en enskild skulle lida skada av att uppgifter lämnas ut. Mer om sekretess.

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg