Efter den tyska ockupationen av Norge 1940 flydde tusentals norrmän till Sverige. Bland flyktingarna fanns även några tyska desertörer.

Sommaren 1941 deserterade den tyske soldaten Willi Jutzi. Tillsammans med sin norska flickvän Ragna Fevik begav han sig till Sverige. Här togs paret emot av landsfiskalen i Järnskog. Efter förhör skickades Jutzi tillbaka till Norge, trots att det inte var svårt att förutsäga vad som skulle hända om han blev gripen. Ragna Fevik erbjöds att stanna i Sverige om hon ville, men hon valde att följa med honom. Läs landsfiskalens rapport om flyktingparet.

foto Willifoto Ragna

Willi Jutzi och Ragna Fevik. Foton ur projektarkivet för "Karlstad i förändring", Ämbetsarkivet (Värmlandsarkiv)


 

polisrappport 

RAPPORT

Tisdagen den 8 juli 1941.

Natten till denna dag inkommo över riksgränsen vid Fisktjärnet i Skillingmarks socken tyske undersåten, fältväbeln Willi Jutzi, född den 2 september 1913 och hemmahörande i Saarpfaltz, Bayern, samt norska medborgaren, hushållerskan Ragna Fevik, född den 24 december 1918 och hemmahörande å Gardemoen, Ullensaker.

Vid med utlänningarna anställda förhör hava dessa uppgivit:

Jutzi:
Han vore anställd vid den tyska krigsmakten, och hade han sedan 13 månader tillbaka varit förlagd å Gardemoen i Norge. Den 26 juni 1941 hade han haft permission, och hade han då passat på att avvika med här förut omnämnda Fevik, som haft anställning å militärförläggningens mäss å Gardemoen och med vilken han sedan en tid tillbaka sällskapat. Sedan Jutzi erhållit nödtorftiga civila kläder, hade han och Fevik å var sin cykel färdats mot svenska gränsen. Vilka platser de härunder passerat, kände Jutzi icke till, men hade de natten till denna dag uppnått riksgränsen vid Fisktjärnet i Skillingmarks socken och omedelbart därefter blivit omhändertagna av en svensk militärpatrull.

Jutzi, som var mycket tystlåten, ville icke uppgiva anledningen till att han lämnat den tyska krigsmakten, men sade han sig vilja inkomma i Sverige för att där söka och erhålla arbete.

På fråga, om Jutzi undergått bestraffning eller ådömts sådan av den tyska krigsmakten eller eljest, förnekade han detta.

Fevik:
Hon vore dotter till skomakaren Karl Fevik och dennes hustru Rakel, född Kopperud, och hade hon genomgått vanlig folkskola å Gardemoen samt under år 1933 konfirmerats därstädes. Hon hade vistats i föräldrahemmet till år 1935, då hon erhållit sin första anställning som hembiträde i Oslo, vilken anställning varat under 8 månader. Efter att sedan hava vistats i föräldrahemmet till hösten 1936, hade hon erhållit anställning som hushållerska hos en ryttmästare Romstad å Gardemoen, och hade hon innehaft denna anställning till på våren 1940. Den 1 juli 1940 hade hon

 

polisrappportsedermera erhållit anställning vid den tyska krigsmaktens mäss å Gardemoen, vilken anställning hon därefter innehaft. Härunder hade hon blivit bekant med förenämnde Jutzi, och hade de kommit överens om att Jutzi, som vore gift, skulle skiljas från sin lagvigda hustru, och att han sedan skulle ingå äktenskap med Fevik. Som emellertid Fevik blivit trött på den tyska regimen i Norge och samma blivit förhållandet med Jutzi, hade de beslutat sig för att lämna Norge och försöka komma över till Sverige, där de hoppades kunna erhålla arbete och uppehållstillstånd till dess kriget upphört och lugnare förhållanden inträtt. I denna avsikt hade Fevik och Jutzi den 26 juni 1941 å cykel lämnat Gardemoen, och hade de därifrån färdats å skogsvägar genom för Fevik obekanta trakter till dess de natten till denna dag inkommit i Skillingmarks socken och därstädes blivit omhändertagna av en svensk militärpatrull.


Fevik uppgav, därom särskilt tillfrågad, att hon icke varit för brott tilltalad eller straffad.


Sedan Jutzi underrättats därom, att han icke finge kvarstanna i Sverige, anhöll jämväl Fevik att få återgå till Norge, varför de under militärbevakning återfördes dit samma väg de inkommit i riket.


Som ovan
Torsten Fälth
t.f. landsfiskal.

 

Källa: Landsfiskalen i Järnskogs distrikt, volym F I:2 (Värmlandsarkiv)

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg