Riksarkivet har fått frågor om gallring av handlingar inom så kallad visselblåsning. Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (visselblåsarlagen) skyddar anställda m.fl. som rapporterar om allvarliga missförhållanden till en visselblåsarfunktion. Lagen hindrar inte att en myndighet arkiverar och bevarar allmänna handlingar eller att arkivmaterial lämnas till en arkivmyndighet

Av Prop 2020/21:193, Genomförande av visselblåsardirektivet, framgår bland annat att regeringen anser att intresset av bevarande, dvs. intresset av allmänhetens insyn i allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, kulturarvsaspekten samt forskningens behov, överväger intresset av gallring. Man fann därför inga skäl till att införa en särskild bestämmelse om gallring. Inte heller i Riksarkivets generella föreskrifter finns det stöd för gallring av sådana handlingar.

Om man som myndighet ändå identifierat handlingar som bör få gallras finns det dock möjlighet att framställa om detta.

Länkar