fotodetalj planteringslag 

Allt detta och mycket mer finns dokumenterat och sparat i brev, kartor, protokoll, förteckningar, fotografier, databaser och många andra slags dokument. Men hur ska man veta vad som finns och vad det kan ge? Och hur kan man hitta det man är ute efter?

Arkivnycklar presenterar exempel ur det material som finns på landsarkiven runtom i Sverige samt på Arkivcentrum i Dalarna ekonomisk förening/Näringslivsarkivet. Exemplen är uppdelade tematiskt och vi har valt två teman som har varit viktiga för människor förr och som är viktiga även idag: Kärlek och I unga år.

 

Upplägg

Varje exempel utgår från ett dokument som presenteras i original och i avskrift. Äldre text har också fått ordförklaringar på modern svenska.

Sidorna med dokument ligger först i exemplen. Därefter följer sidor där vi berättar mer om arkivtypen, t.ex. polisarkiv eller domkapitelarkiv, och om innehållet i arkivmaterialet. Därpå kommer sidor som sätter in exemplet i sitt historiska sammanhang. Sist finns sidor med tips på litteratur för den som vill fördjupa sig. Det vi presenterar är några förslag på vidare läsning, inte nödvändigtvis det senaste forskningsläget.

 

Tanken bakom

Syftet är att uppmuntra och underlätta användandet av arkivmaterial. Vi presenterar exempel på dokument och visar vad de kan berätta. Hur ser ett domstolsprotokoll, en vigsellängd eller en fångrulla ut? Vad får man ut för slags information av dem? Var ska man söka om man vill veta mer om en person, en plats eller en händelse? Vi tar också upp källkritiska perspektiv: Vad behöver man känna till när man ska tolka informationen i olika slags dokument?

Målgruppen är i första hand gymnasister och högskole- och universitetsstudenter samt deras lärare men vi hoppas att även andra ska ha glädje av Arkivnycklarna.

Landsarkivens bildmaterial på dessa sidor får användas fritt i undervisningssyfte. För publicering krävs tillstånd.

 

Du som är lärare...

...kan använda sajten på flera sätt. Några förslag:

  • Låt elever/studenter titta på några av exemplen för att bekanta sig med hur ett arkivdokument kan se ut. Många har aldrig sett ett sådant dokument. Det kan vara intressant bara att se hur det är skrivet, formulerat och utformat. En del dokument är vackra, andra är spännande bara för att de är gamla. Poängen är att det är från arkivdokumenten som vi har vår kännedom om historien. Det är härifrån som de historiska kunskaperna ursprungligen kommer! Eleverna/studenterna kan delas in i grupper där varje grupp studerar varsitt exempel som de sedan redovisar för övriga.
  • Exemplen kan användas för att öva handskriftsläsning. Sajten innehåller dokument från fem olika århundraden, med avskrifter och ordförklaringar.
  • Dokumenten som presenteras kan utgöra grund för metodövningar och metoddiskussioner. Undervisning i källkritik kan illustreras och fördjupas med hjälp av originaldokument (och i vissa fall – som i exemplet Med egna ord – redigerade avskrifter av originaldokument).
  • Exemplen kan användas som inspiration till uppsatser och liknande arbeten.
     

Landsarkiven

Arkivnycklar är ett samarbete mellan de tio landsarkiven, som ingår i Riksarkivet, och Arkivcentrum i Dalarna ekonomisk förening. På landsarkiven hittar man handlingar från länsstyrelser, domstolar, skattemyndigheter, polisen och många andra statliga myndigheter på lokal och regional nivå. Landsarkiven förvarar också kyrkliga handlingar, bland annat folkbokföringen från 1600-talet till 1991. Dessutom finns här arkiv från många privata företag, enskilda personer och organisationer. Landsarkiven har dokument från medeltiden och fram till idag och från hela landet.

 

Arkivcentrum i Dalarna ekonomisk förening

På Arkivcentrum som ligger i Falun finns Stora Enso AB:s Centralarkiv med arkiven efter Stora Kopparbergs Bergslag AB:s arkiv och föregångaren Stora Kopparbergs Bergslags arkiv från och med år 1347. Dessutom finns här arkiven för inköpta bolag både i Dalarna och på annat håll.

På Arkivcentrum finns mycket dokumentation kring gruvdriften vid Falu koppargruva (Stora Kopparberget) som svenska staten har haft stort intresse i. En hel del handlingar speglar statliga myndigheters verksamhet vid gruvan. Det finns med andra ord ett nära släktskap mellan landsarkivens handlingar och en del av Arkivcentrums handlingar. Arkivcentrum delar lokaler med Falu kommunarkiv och Dalarnas folkrörelsearkiv.

Arkivcentrum Dalarna 

 

Kontakt

Arbetet med projektet samordnas av Landsarkivet i Uppsala. Hör gärna av dig med tips, frågor och synpunkter! Har du som lärare dragit nytta av Arkivnycklarna i din undervisning? Mejla oss gärna om dina erfarenheter: linda.oja[snabel-a]riksarkivet.se

 

Sponsorer

Projektet har fått ekonomiskt stöd av Riksbankens Jubileumsfond, Stiftelsen Framtidens Kultur, Sparbanksstiftelsen Nya och Sparbanksstiftelsen Dalarna.


logotype Riksbankens Jubileumsfond             logotype Stiftelsen Framtidens Kultur        

 

 

    logotype Sparbanksstiftelsen Nya        logotype Sparbanksstiftelsen Dalarna

 

 

Ansvarig för sidan/kontakt 
Linda Oja