Till sökformuläret för RA-FS

Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos kommittéer under regeringen

Nummer
2013:3
Grundförfattning
2013:3
Status
Upphävd
Ladda hem
Bemyndigande
11 och 12§§ arkivförordningen (1991:446)
Beslutsdatum
2013-03-25
Dag för ikraftträdande
2013-05-01
Diarienummer
RA 22-2010/00418
Anmärkningar
Genom dessa föreskrifter
Dessa föreskrifter är
Övriga dokument
Författningens text
Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 RA-FS 2013:3 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos kommittéer under regeringen; beslutade den 25 mars 2013. Riksarkivet beslutar med stöd av 11 § och 12 § första stycket arkivförordningen (1991:446) följande föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos kommittéer under regeringen. Tillämpning 1 § Dessa föreskrifter gäller för sådana kommittéer som avses i 1 § kommittéförordningen (1998:1474) om inget annat anges. Omfattning 2 § Kommitténs arkiv omfattar till kommittén inkomna eller upprättade handlingar. Allmänna råd: Om det är av betydelse för förståelsen av kommitténs verksamhet, allmänhetens insyn eller framtida forskning kan kommittén, förutom allmänna handlingar, även arkivera sådana minnesanteckningar, utkast och koncept som avses i 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen (1949:105). Definitioner 3 § I dessa föreskrifter avses med förvaringsenhet en mängd handlingar som avgränsas genom sitt förvar, gallra att förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar, eller att vidta andra åtgärder med handlingarna som medför förlust av betydelsebärande data, förlust av möjliga sammanställningar, förlust av sökmöjligheter, eller förlust av möjligheter att bedöma handlingarnas autenticitet, handlingsslag handlingar som tillkommer genom att en aktivitet genomförs upprepat, eller vid ett enstaka tillfälle exempelvis promemorior, mötesanteckningar eller korrespondens med externa parter och arkivexemplar av betänkande, införliva att arkiv eller delar av arkiv läggs samman med och uppgår i den mottagande myndighetens arkiv, utlån att en mindre mängd handlingar, för en kort tid, överförs till en annan myndighet, överlämna att arkiv eller delar av ett arkiv överförs med fullständigt ansvar till annan myndighet, 11 § arkivlagen (1990:782). Arkivredovisning 4 § Kommittén ska upprätta en arkivredovisning som gör det möjligt att förstå sambandet mellan verksamhet och handlingar, överblicka handlingsbeståndet, söka och ta fram handlingar, samt hantera och förvalta handlingar. 5 § Arkivredovisningen innefattar en arkivbeskrivning och en arkivförteckning. Arkivbeskrivning 6 § Arkivbeskrivningen ska bestå av följande uppgifter om kommittén, dess verksamhet och arkiv kommitténs namn, beteckning enligt kommittédirektivet, kortfattad beskrivning av regeringens uppdrag, tidsperiod för kommitténs arbete, kommitténs organisation och sammansättning, betänkanden eller annan redovisning av kommitténs arbete, sökmedel till arkivet, vilka bestämmelser om inskränkningar i arkivets tillgänglighet genom sekretess som tillämpas, och verkställd gallring i enlighet med 8 och 9 §§. Arkivförteckning 7 § Arkivförteckningen ska utformas så att kommitténs handlingar kan identifieras, återsökas och presenteras över tiden. Arkivförteckningen ska omfatta uppgifter enligt punkterna 1-3. Om kommittén anges - kommitténs namn, och - beteckning enligt kommittédirektivet. Om arkivets handlingsslag anges - namn på handlingsslag, - sekretess med hänvisning till sekretessbestämmelse, och - gallring med hänvisning till beslut eller föreskrifter om gallring, Om förvaringsenheterna anges - beteckning på förvaringsenhet, - typ av förvaringsenhet, - vilket eller vilka handlingsslag som ingår i förvaringsenheten, och - tidsomfattning för ingående handlingsslag. Gallring 8 § Kommittén ska gallra handlingar som är av tillfällig eller ringa betydelse för kommitténs verksamhet. Gallring får dock endast ske under förutsättning att allmänhetens rätt till insyn inte åsidosätts och att handlingarna bedöms sakna värde för rättskipning, förvaltning och forskning. Kommittén ska dokumentera gallringen i sin arkivbeskrivning enligt 6 §. 9 § Vid arbetets slutskede ska kommittén överväga om det finns behov av att gallra handlingar utöver sådana handlingar som avses i 8 §. En framställan om gallringsbeslut ska i sådana fall inges till Riksarkivet. Kommittén ska dokumentera gallringen i sin arkivbeskrivning enligt 6 §. Överlämnande till arkivmyndigheten 10 § När kommittén avslutar sitt uppdrag ska arkivet, i enlighet med 11 § arkivlagen (1990:782), överlämnas till Riksarkivet. Arkivet som överlämnas ska, i enlighet med 17 § arkivförordningen (1991:446), vara förtecknat och handlingar för vilka gallringsfristen har löpt ut ska vara gallrade. Allmänna råd: Arkiv som överlämnas, såväl pappershandlingar som elektroniska handlingar, bör så långt möjligt vara ordnat och strukturerat så att sökbarheten i och förståelsen av kommitténs arkiv underlättas. För att underlätta överlämnandet till arkivmyndigheten och säkerställa den framtida tillgången till utredningens handlingar bör utredaren i god tid innan utredningen avslutas samråda med Riksarkivet. Överlämnande till annan myndighet 11 § Vid överlämnande av kommitténs arkiv eller delar av arkivet till en annan myndighet ska en framställan om överlämnande inges till Riksarkivet. Kommittén ska göra noteringar om överlämnandet i sin arkivbeskrivning. Allmänna råd: En myndighet som övertar handlingar från en kommitté får inte sammanblanda de överlämnade handlingarna med det egna arkivet. Den övertagande myndigheten kan dock om det föreligger särskilda skäl, efter beslut från Riksarkivet, få införliva handlingarna med det egna arkivet. Bestämmelser om arkivet hos den mottagande myndigheten finns i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1991:1) om arkiv hos statliga myndigheter. Utlån 12 § Har kommittén lånat ut hela eller delar av arkivet till annan myndighet ska dessa handlingar återtas innan arkivet överlämnas enligt 10 -11 §§. I det fall kommittén lånat handlingar från en annan myndighet ska dessa återlämnas innan arkivet överlämnas i enlighet med första stycket.. __________________ 1. Denna författning träder i kraft den 1 maj 2013. 2. Genom denna författning upphävs Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1994:5) och allmänna råd om arkiv hos kommittéer under regeringen. 3. Författningen får tillämpas på handlingar som tillkommit före datum för ikraftträdande. BJÖRN JORDELL Britt-Marie Östholm

Till sökformuläret för RA-FS

I Riksarkivets generella föreskriftsserie (RA-FS) finns föreskrifter och allmänna råd som med några få undantag gäller för samtliga statliga myndigheter och enskilda organisationer som helt eller delvis omfattas av arkivlagstiftningen och Riksarkivets föreskriftsrätt.

Ansvarig utgivare för Riksarkivets generella föreskrifter (RA-FS) är chefsjuristen Jens Västberg.

Databasen innehåller samtliga giltiga föreskrifter och allmänna råd men det går även att söka på upphävda författningar. Till föreskrifterna kan det även finnas konsoliderade versioner, promemorior och vägledningar.

Konsoliderade versioner

Konsoliderade versioner är en sammanställning av alla bestämmelser, från grundförfattning till senaste ändringsförfattning.

För vissa RA-FS finns konsoliderade versioner. Dessa presenteras tillsammans med grundförfattningen under rubriken Ladda hem. Det är alltid de tryckta föreskrifterna som gäller i rättssammanhang. Kontrollera därför alltid texten mot de tryckta föreskrifterna. För noter, uppgift om bemyndigande och ikraftträdande- och övergångsbestämmelser, se respektive tryckt föreskrift.

Att konsolidera RA-FS är ett pågående arbete och sker löpande. Konsoliderade versioner finns för:

Läs mer om RA-FS.

Modell över Riksarkivets generella föreskrifter.