Till sökformuläret för RA-FS

Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2013:3) och allmänna råd om arkiv hos kommittéer under regeringen

Nummer
2018:9
Grundförfattning
2013:3
Status
Upphävd
Ladda hem
Bemyndigande
11 § arkivförordningen (1991:446)
Beslutsdatum
2018-11-19
Dag för ikraftträdande
2019-01-01
Diarienummer
RA 22-2013/3147
Anmärkningar
Genom dessa föreskrifter
Dessa föreskrifter är
Övriga dokument
Författningens text
Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Ansvarig utgivare: Efwa Westre Stövander RA-FS 2018:9 Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2013:3) och allmänna råd om arkiv hos kommittéer under regeringen; beslutade den 19 november 2018. Riksarkivet föreskriver med stöd av 11 § arkivförordningen (1991:446) i fråga om Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2013:3) och allmänna råd om arkiv hos kommittéer under regeringen att 11 § ska ha följande lydelse. Överlämnande till annan myndighet 11 §  En kommitté som ska överlämna sitt arkiv till en annan myndighet ska innan överlämnandet skriftligen rapportera detta till Riksarkivet. Överlämnandet ska dokumenteras i kommitténs arkivbeskrivning och kommittén ska sända in denna dokumentation till Riksarkivet inom sex månader efter överlämnandet. En myndighet som tar över handlingar från en kommitté får inte blanda samman handlingarna med det egna arkivet. Den övertagande myndigheten kan dock om det finns särskilda skäl införliva vissa handlingar med det egna arkivet. Allmänna råd. Med särskilda skäl avses t.ex. att ett införlivande av handlingarna är en förutsättning för att verksamheten ska kunna bedrivas vidare hos den övertagande myndigheten. Den övertagande myndigheten bör överväga om det finns alternativ till att övertagna arkivhandlingar införlivas i myndighetens arkiv, t.ex. genom att endast kopior av handlingar lämnas över och införlivas. Handlingar som tillhör ett ärende som ska införlivas i arkivet hos den myndighet som tar över ärendet bör även dokumenteras i ärenderegister eller motsvarande sök-medel till myndighetens allmänna handlingar Denna författning träder i kraft den 1 januari 2019. Karin Åström Iko Carl Billengren

Till sökformuläret för RA-FS

I Riksarkivets generella föreskriftsserie (RA-FS) finns föreskrifter och allmänna råd som med några få undantag gäller för samtliga statliga myndigheter och enskilda organisationer som helt eller delvis omfattas av arkivlagstiftningen och Riksarkivets föreskriftsrätt.

Ansvarig utgivare för Riksarkivets generella föreskrifter (RA-FS) är chefsjuristen Jens Västberg.

Databasen innehåller samtliga giltiga föreskrifter och allmänna råd men det går även att söka på upphävda författningar. Till föreskrifterna kan det även finnas konsoliderade versioner, promemorior och vägledningar.

Konsoliderade versioner

Konsoliderade versioner är en sammanställning av alla bestämmelser, från grundförfattning till senaste ändringsförfattning.

För vissa RA-FS finns konsoliderade versioner. Dessa presenteras tillsammans med grundförfattningen under rubriken Ladda hem. Det är alltid de tryckta föreskrifterna som gäller i rättssammanhang. Kontrollera därför alltid texten mot de tryckta föreskrifterna. För noter, uppgift om bemyndigande och ikraftträdande- och övergångsbestämmelser, se respektive tryckt föreskrift.

Att konsolidera RA-FS är ett pågående arbete och sker löpande. Konsoliderade versioner finns för:

Läs mer om RA-FS.

Modell över Riksarkivets generella föreskrifter.